Investeringer og virkemiddelbruk i kullselskaper

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 som ble lagt fram i april la Regjeringen opp til å innføre et nytt, atferdsbasert klimakriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

Forslaget var basert på råd fra en ekspertgruppe og innspill fra en bred høringsrunde. Regjeringen la videre vekt på eierskapsutøvelse og dialog som virkemiddel for håndtering av klimaspørsmål i forvaltningen av fondet.

Finanskomiteen har i dag lagt fram sin innstilling om meldingen. Fra innstillingen går det fram at komitéen mener det er hensiktsmessig med et nytt, produktbasert kriterium rettet mot gruveselskaper og kraftprodusenter som har en vesentlig del av sine inntekter og sin virksomhet knyttet til kull som brukes til energiformål. Komiteen uttaler at det ikke vurderes nye produktuttrekk for andre virksomheter/sektorer. 

- Vi vil nå gå gjennom finanskomitéens innstilling fram mot behandlingen av meldingen i Stortinget 5. juni. Det er en forventning i komiteen om at regjeringen skal komme tilbake i nasjonalbudsjettet til høsten med et konkret forslag til et nytt, produktbasert kriterium og at det vil arbeides med sikte på iverksetting innen 1. januar  2016. Regjeringen vil følge opp dette, og vil i den forbindelse innhente råd og vurderinger både fra Norges Bank og Etikkrådet, sier finansminister Siv Jensen.

Det er presisert i innstillingen at et slikt kriterium kommer i tillegg til det nye, atferdsbaserte kriteriet og at de to kriteriene må ses i sammenheng. Komiteen mener at kullkraftselskaper og gruveselskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kull, og/eller får 30 prosent av sine inntekter fra kull, i regelen bør omfattes av vesentlighetsbegrepet. Det er i innstillingen samtidig vist til at det bør legges til rette for en kjede av virkemidler og at det bør legges vekt på framoverskuende vurderinger knyttet til andelen av virksomheten knyttet til kull og fornybare energikilder.

__________

Bakgrunn
Om utelukkelse og nedsalg av selskaper fra Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet har fastsatt etisk motiverte kriterier for utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland.  Noen av kriteriene i retningslinjene er basert på hvilke produkter selskapene produserer, mens andre er basert på selskapers atferd. Disse utelukkelsene fra fondet er således etisk, og ikke finansielt, motiverte. Det er Etikkrådet som i henhold til retningslinjene gir Norges Bank råd om utelukkelse av selskaper, mens Norges Bank tar beslutningene i slike saker. I tillegg til de etiske motiverte utelukkelsene foretar banken risikobaserte tilpasninger av porteføljen, basert på en finansiell helhetsvurdering av risiko, der miljø- og samfunnsmessige forhold inngår. Slike nedsalg foretas innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen.