Afrika trenger ansvarlige investeringer

I DN 30. oktober uttrykker Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus) sin bekymring for at norske investeringer i Afrika ikke tar nok hensyn til kvinners situasjon og næringslivets samfunnsansvar.

Jeg er enig i at norske investeringer må ta hensyn til kvinneperspektivet, derfor er kvinners rettigheter og likestilling en tverrgående prioritet i all norsk utviklingspolitikk. Dette bidrar til å bevisstgjøre oss selv og våre partnere. I regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken er kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse i arbeidslivet viktige satsinger. Under utdanningssatsingen samarbeider vi med næringslivet om å fremme utdanning som bidrar til å hjelpe kvinner ut i arbeidslivet.

Næringslivet, sivilt samfunn, akademia og arbeidslivets parter deltar sammen med Utenriksdepartementet og andre departementer i konsultasjonsorganet Kompakt, som har som mål å fremme næringslivets samfunnsansvar. Regjeringen har tydelige forventninger til at norsk næringsliv kjenner og bruker FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Privat sektor er avgjørende for at verden skal nå bærekraftsmålene. Men dersom målene skal nås må også kvinnene få mulighet til å bidra. En viktig erfaring vi bidrar med er våre egne erfaringer om likestilling og kvinners deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Jeg deler våre erfaringer og fremmer kvinners rettigheter når jeg møter kolleger fra våre samarbeidsland og andre giverland.

Til toppen