Invitasjon til høringsmøte om Nettplan Stor-Oslo

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

KVU og rapporten fra DNV er lagt ut på åpen høring på www.Regjeringen.no/oed under ”Høringer”, med frist 15. februar d.å. Det vises til høringsbrev av 9. desember 2013.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på http://storoslo.statnett.no/

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. I forbindelse med høringen inviterer Olje- og energidepartementet til åpent høringsmøte.

Høringsmøtet finner sted 3. februar 2014 fra kl 10.00-14.00 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

På møtet vil Statnett presentere Konseptvalgsutredningen, Det Norske Veritas vil presentere den eksterne kvalitetssikringen og departementet vil redegjøre for prosessen videre. I tillegg vil det bli anledning for øvrige deltagere til å holde innlegg og det vil for øvrig være adgang til å stille spørsmål. Det vil bli servert lunsj til påmeldte deltakere. Departementet ber også om at deltakere som ønsker å holde forberedte innlegg informerer om det på forhånd.

Påmelding skjer via e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen onsdag 29.januar 2014.

Vennligst gi beskjed i e-posten om antall deltagere og om det ønskes å holde innlegg.

Til toppen