Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ivaretar kulturlandskapet i Nordland

Utvalgte Kulturlandskap

I Nordland har to områder blitt valgt ut i satsingen Utvalgte Kulturlandskap. I Engan Ørsnes og Kjelvik har det blitt laget en ny plan for ferdsel og formidling, mens i Blomsøy-Hestøy og Skålvær blir gamle bygg med historisk verdi restaurert for å ivareta kulturlandskapet.

Nordland har to utvalgte kulturlandskap, Engan-Ørsnes og Kjelvik i Sørfold, samt Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug. I begge områder drives det skjøtsel for å ivareta og videreutvikle kulturlandskapet og kulturminnene. 

Ferdsel og formidling

Engan-Ørnes er et typisk nordlandsk fjordlandskap som karakteriseres av brattbakker, sterk kupering og stor variasjon i jorddybde. Mye av arealet i området er aktivt i bruk, og drives på en måte som ivaretar de biologiske verdiene og de varierte forholdene i dette kulturlandskapet. Kjelvik er en husmannsplass med et godt bevart kulturmiljø og fredete bygninger. I dag drives husmannsplassen, som tidligere hadde samisk bosetting, av Nordlandsmuseet, og fungerer som en levende formidler av kulturhistorie til tross for at den er fraflyttet. 

I det utvalgte kulturlandskapet Engan-Ørnes er det lagt frem en ny plan for ferdsel og formidling, som skal styrke arbeidet med næringsutvikling i området. Planen legger hovedvekt på perspektivet til den besøkende, og muligheten til å oppleve og ferdes i kulturlandskapet. Samtidig ser planen på behovene til grunneiere, beboere og drivere, og de mulighetene som kan oppstå i møtet med flere besøkende. Rapporten foreslår tiltak som kan bidra til å utvikle vertskapsrollen og ny næringsaktivitet, og den viser også hvordan det framtidige besøkssenteret på Engan grendehus kan fungere i forhold til ferdselen. I de siste årene har dette bygget gjennomgått en betydelig restaurering finansiert av blant annet midler fra Utvalgte kulturlandskap. Traseer for ferdsel skal skiltes både langs veier og stier, og det er planlagt aktiviteter som kan utvikles i tilknytning til disse veiene og stiene. 

Engan i Sørfold kommune, Nordland
I det utvalgte kulturlandskapet Engan i Sørfold kommune har det blitt laget en ny plan for ferdsel og formidling. Blant annet skal traseene for ferdsel skiltes, slik at de besøkende lettere kan oppleve kulturlandskapet. Foto: Oskar Puschmann

Planen er laget i nært samarbeid med representanter for bygda, kommunen og Nordlandsmuseet. Dermed gir den ei god ramme for en videre utvikling som både ivaretar behovene til bygdefolket og dagens næringsvirksomhet på de to gårdsbrukene, samt legger til rette for ny næringsvirksomhet og ferdsel for bygdefolket og besøkende. 

Gamle bygg gir historisk dybde

Kulturlandskapet i området Blomsøy-Hestøy og Skålvær mange tusen øyer av ulik størrelse, smale sund, og store gruntvannsområder. Her er det et rikt fugleliv og gode fiskeplasser, og muligheten for å drive jordbruk har skapt grunnlaget for bosettingen her. I dag er det ti gårdsbruk i området som bidrar til å holde kulturlandskapet åpent med beitedyr. 

Det har over flere år blitt jobbet med restaurering av gamle beiter, med tilskudd fra Utvalgte Kulturlandskap. Det er også flere sommerfjøs, eldre driftsbygninger og steingarder som sammen med kulturminner av eldre dato gir området historisk dybde. Blomsøya er fortsatt bebodd i dag, og har bevart den opprinnelige strukturen med små bruk, små skifter og et kupert landskap. Gamle bygg og hus bidrar til å fortelle historier om levd liv, og om de tas vare på kan de styrke den lokale identiteten og gi de besøkende verdifulle opplevelser. Jarle E. Henriksen er i gang med å restaurere et gammelt stabbur på gården, og mye tyder på at bygget kan være fra 1600-tallet. 

Gamelt stabbur på gården til Jarle E. Henriksen
Gamle bygg er med på å fortelle historier, og gir kulturlandskapet tyngde, og det er viktig å ivareta slike bygg. Her er det gamle stabburet på gården til Jarle E. Henriksen, som nå er under full restaurering. Foto: Åge Bergquist

Noen av bøndene driver også med utleie av rorbuer og hus til fisketurister og andre som vil oppleve Helgelandskysten, og det meste er reservert lang tid i forveien. Skjøtselen av landskapet og restaureringen av kulturminnene, øker opplevelseskvalitetene og styrker mulighetene for den videre utviklingen av det opplevelsesbaserte reiselivet i det utvalgte kulturlandskapet. 

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv. I årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet, som er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier Listhaug.    

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden. 

Til toppen