Ja til 300 nye boliger på Nøtterøy

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til et nytt boligområde i Nøtterøy kommune. – Vi mener at det her er mulig å si ja til boligutbygging samtidig som vi tar hensyn til strandsonen, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner byggeområdet ved eksisterende Marina ved Brua/Hjemseng i kommuneplan for Nøtterøy kommune, med noen endringer.

Kommunen anslår at boligområdet har et potensial for cirka 300 boliger i planperioden. Antall boliger vil bli nærmere fastsatt i kommende områderegulering.

- Vi lytter til kommunen som trenger areal for nye boliger, og at det er få andre alternativer i området som ikke berører landbruks- eller friluftsinteresser, sier Sanner.

Departementet har vedtatt et tillegg til bestemmelsen om områderegulering, som sier at tangen og strandsonevegetasjonen ved Bruabekken skal bevares og bli en del av grøntarealet. Ørretbekken og kystsonelandskapet tilfører også boligområdet kvalitet.

- Vi mener vi har funnet en god balanse mellom behovet for flere boliger og avbøtende tiltak som bevarer grønne områder nær sjøen og en kyststi for allmennheten gjennom området. Det tas også hensyn til Bruabekken som vandringsvei for sjøørreter sier Sanner.

En generell bestemmelse i kommuneplanen om utvidelse av eksisterende fritidsboliger i 100-metersbeltet langs sjøen har også blitt vurdert, og endret til retningslinjer for kommunal behandling av dispensasjonssaker. 

 

Vedtak: 

Nøtterøy kommune - innsigelse til kommuneplanen (pdf)