Ja til boliger og nytt hytteområde i Selbu

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner fire nye områder for spredt boligbebyggelse, et kombinert bolig- og fritidsboligområde og ett nytt område for fritidsboliger i kommuneplanen for Selbu. – Vi gir kommunen mulighet til å videreutvikle grender og bomiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vedtaket innebærer at kommunens forslag til nye boligområder godkjennes, men med noen endringer i bestemmelsene. Av hensyn til trafikksikkerheten settes det tak på utbyggingen i tre av områdene. For to av områdene stilles det krav om at trafikksikre løsninger skal avklares gjennom en reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner også et nytt hytteområde ved Østrungen, men sier av hensyn til reindriften nei til et nytt hytteområde ved Åtollen.

Statens vegvesen hadde innsigelse til boligdelen av et kombinert bolig- og fritidsboligområde og til fire områder for spredt boligbebyggelse. Innsigelsene var begrunnet ut fra hensynet til trafikksikkerhet og at områdene ville føre til økt bilbruk.

Fylkesmannen hadde innsigelse til to hytteområder på grunn av fare for økte forstyrrelser på reinen i viktige beite- og kalvingsområder.

Kommunen har lagt vekt på å ha et godt og variert boligtilbud i hele kommunen, i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. Departementet mener det skal være rom for at kommunene kan videreutvikle et differensiert bosettingsmønster i områder med lavt utbyggingspress.

– Kommunene må ha mulighet til å tilby attraktive boligtomter for eksisterende innbyggere og for å kunne tiltrekke seg nye, sier Sanner.

Selbu er en stor hyttekommune, men har også områder som er viktige for den sørsamiske reindrifta. Departementet mener det foreslåtte hytteområdet ved Østrungen er akseptabelt, da det ligger helt i utkanten av en 5 km stor buffersone rundt reindriftsområdet. Det foreslåtte hytteområdet ved Åtollen ligger innenfor en hensynssone for reindrift og vil med stor sannsynlighet medføre økt ferdsel som kan forstyrre reinen.

– Kommunen har et stort antall ledige hyttetomter, og da mener jeg det er riktig å la hensynet til reindrifta gå foran i dette området, sier Sanner. 

Selbu kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014–2024 – vedtak

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen