Prioritering av godstog på kvelds- og nattestid skal vurderes av Jernbaneverket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi skal legge til rette for at mer gods blir fraktet på skinner. Regjeringen har styrket vedlikeholdet av jernbanenettet betraktelig de siste par årene, og det bygges ut ny infrastruktur i fullt tempo. Jernbaneverket har overtatt driftsansvaret for godsterminalene, og det er åpnet for konkurranse på terminalene for å gjøre dem mer effektive. I dag må godstogene alltid vike for persontogene ved forsinkelser i trafikken. Vi ber nå Jernbaneverket se nærmere på konsekvensene av å prioritere gods- og langdistansetog høyere i trafikkavviklingen på kvelds- og nattestid. Dette er et tiltak som ytterligere kan bidra til at mer gods fraktes på bane.

Samferdselsministeren og jernbanedirektørenSamferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger på Alnabruterminalen i Oslo.  

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å vurdere effekten av endrede kriterier for prioritering i trafikkavviklingen mellom kl. 18.00 og 05.00 på strekninger der dette vil ha stor verdi for godstransporten. 


Følger opp Sundvolden-erklæringen
Med dette oppdraget følger regjeringen opp ambisjonen fra regjeringserklæringen om å legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl. 18.00 og 05.00. Som en del av oppdraget skal Jernbaneverket blant annet vurdere samfunnsnytten til forskjellige person- og godstogtjenester gjennom ulike deler av driftsdøgnet. Etaten skal også vurdere gevinster for godstransporten opp mot eventuelle negative konsekvenser for persontransporten.

Utredningsarbeidet skal ferdigstilles innen 1. april 2016.

 I oppdragsbrevet blir Jernbaneverket også bedt om å fortsette arbeidet for å sikre punktlig avgang fra godsterminalene. Dette innebærer å videreføre og eventuelt gjennomføre nye tiltak på godsterminalene.  

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 17. desember 2015 fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket (pdf)