Historisk arkiv

Jobber for å få flere kvalifiserte lærere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lederen i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, uttalte nylig til VG at en fjerdedel av undervisningen i videregående skole skjer uten kvalifiserte lærere, om man regner med vikartimene. Dette kan man ikke lese ut fra SSB-tallene (KOSTRA).

Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, uttalte nylig til VG at nærmere en fjerdedel av undervisningen i videregående skole foregår uten kvalifisert lærer, hvis man regner med vikartimene. Dette kan man ikke lese ut fra SSB-tallene (KOSTRA).

Tallene viser kun hvor mange som har undervist i løpet av et skoleår, ikke hvor mange timer de har undervist. 22 prosent av lærerne i videregående opplæring mangler pedagogisk utdanning eller utdanning på høyere nivå, men det er altså forskjell på antall lærere uten godkjent kompetanse og hvor mye de underviser. Mange i denne gruppen vil være tilsatt i deltidsstillinger og vikariater, og ikke jobbe fulle årsverk. 
 
Ifølge tall fra SSB var det 14 966 lærere uten godkjent pedagogisk utdanning i grunnskole og videregående i 2012. Mange av lærerne uten godkjent pedagogisk utdanning er personer med høy faglig kompetanse og utdanning. Det de mangler er den pedagogiske utdanningen som kreves for fast ansettelse.

- En utfordring

De siste ti årene har over 95 prosent av lærerårsverkene i grunnskolen vært planlagt utført av lærere med godkjent kompetanse . Andelen lærere med godkjent kompetanse har steget noe de siste tre årene, slik at andelen årsverk utført av lærere med godkjent kompetanse i 2012/13 var 96,4 prosent.  De 3,6 prosentene uten godkjent kompetanse tilsvarer om lag 1 800 årsverk, mens vi vet at det er ca 10 000 ikke-kvalifiserte lærere i grunnskolen. Dette illustrerer forskjellen på antall personer og antall årsverk uten godkjent undervisningskompetanse.  Vi har dessverre ikke tilsvarende tall for årsverk med og uten godkjent undervisningskompetanse i videregående opplæring
 
Det er selvsagt en utfordring at det fortsatt er ansatte uten lærerkompetanse i undervisningsstillinger. For å redusere omfanget av tilsatte uten godkjent undervisningskompetanse har regjeringen satset på rekruttering av gode kandidater til en styrket lærerutdanning,  samt videreutdanning av lærere. GNIST-samarbeidet med partene i sektoren har gitt en stor vekst i søkningen til landets lærerutdanninger: 57 prosent flere kvalifiserte søkere mellom 2008 og 2012. Statistikk fra SSB viser at flere lærerutdannede kommer tilbake til skolen enn de som forlater skolen. Lærere står også lenger i jobb enn før. For 62-årige lærere har andelen som er i arbeid økt fra 79 prosent i 2010 til 85 prosent i 2012. 

- Viktig kompetanseheving

Regjeringens satsing på videreutdanning bærer også frukter. Over 6200 lærere har deltatt i ordningen siden 2009, og for skoleåret 2013/2014 har skoleeier godkjent over 1930 søkere. Alle som har søkt har fått plass. Det er skoleeiers ansvar å sørge for å ha riktig og nødvendig kompetanse på sine skoler, slik det står i opplæringslovens § 10-8. Det innebærer at de har ansvar for å tilsette lærere med godkjent kompetanse. Jeg vil sterkt oppfordre skoleeiere til å legge til rette for å utnytte den kompetansen som de midlertidig ansatte representerer. Mange av dem ønsker å bli i skolen, bare det blir lagt til rette for at de kan fylle på med den kompetansen de mangler. Dette blir bare viktigere i årene som kommer – for å rekruttere nok kvalifiserte lærere.

Innlegg av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Til toppen