Jobber med forbrukeradferd i Europa

Siden starten av februar i år har Siv Elin Aanestad jobbet med forbrukeradferd i Generaldirektoratet for folkehelse og forbrukerrettigheter (DG SANCO). Aanestad er en av over 50 norske nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen.

Aanestad er sendt ut fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I DG SANCO jobber hun i avdelingen for markedsundersøkelser og forbrukeradferd.

– Avdelingen jeg jobber i, overvåker ulike markeder og ser på utviklingen i forbrukeres handlingsmønster, forteller Aanestad.

Hun er spesielt engasjert i arbeidet med bærekraftig forbruk og sårbare forbrukergrupper. Hennes hovedoppgave er å utvikle og koordinere adferdsøknomiske studier som utføres i regi av Europakommisjonen. Adferdsøkonomiske studier blir i økende grad brukt som grunnlag for politikkutforming på forbruksfeltet, både på europeisk nivå og av nasjonale regjeringer som Frankrike, Storbritannia og USA. 

Forbrukerinnsikt
Adferdsstudier gir kunnskap om hvordan informasjon kan presenteres til forbrukere på en tydeligere og enklere måte, for å hjelpe dem til å ta det valget som passer best for dem.  Hvordan valg presenteres har stor innvirkning på hvilke valg som tas – forbrukere kan på denne måten dermed "dultes" til å ta de gode valgene; i forhold til miljøet, egen helse, pensjonsutbetaling, banklån med videre.

– Det er spennende å være med på å utvikle bruken av adferdsstudier i Europakommisjonen. Innsikten fra slike studier brukes også for å følge og påvirke utviklingen på markedssiden, i forhold til regulering av hvilken type informasjon som skal gis forbrukeren og hvordan denne skal presenteres, sier Aanestad.

 
Interessert i nordiske erfaringer
Før hun kom til Brussel jobbet Siv Elin Aanestad i fire år som sosialantropolog ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) i Oslo, der hennes arbeidsfelt var miljøvennlig og kroppsrelatert forbruk som for eksempel matvarer og klær. Hun har også vært involvert i SIFO sine EU-prosjekter på ulike områder slik som overvekt og merkeordninger for dyrevelferd.

Aanestad opplever at Europakommisjonen er svært interessert i kunnskap om hvordan Norge og de nordiske land arbeider med forbrukerrettigheter. Erfaringen Aanestad har med seg som forbruksforsker fra SIFO er nyttig i arbeidet for Europakommisjonen. Nasjonale eksperter er med på bringe erfaringer og kompetanse fra medlemslandene til Europakommisjonen, og som nasjonal ekspert arbeider Aanestad på lik linje med andre utsendte fageksperter fra medlemslandene.

– Vi fra de nordiske landene får ofte forespørsel om hvordan våre myndigheter har håndtert forbrukerspørsmål som skal opp tas opp på EU-nivå, sier Aanestad.

Henter inspirasjon til videre utvikling
– Kunnskap om forbrukeradferd er viktig for utviklingen av nytt regelverk på andre policyområder som transport, miljø med mer. Siktemålet er at økt kunnskap skal bidra til et mer forbrukervennlig regelverk. Aanestads enhet i Europakommisjonen bistår med faglige råd på dette punkt internt i Europakommisjonen, sier Geir Bekkevold, fagråd ved EU-delegasjonen på forbrukerspørsmål og konkurranse.

–Norge har arbeidet aktivt for å styrke arbeidet med forbrukeradferd og forholdet til utvikling av nytt regelverk. SIFO har utarbeidet en rekke studier knyttet til forbrukeradferd. Via en nasjonal ekspert i Europakommisjonen kan en dels bidra til å dele erfaringene med nasjonalt arbeid på  europeisk nivå, dels hente inspirasjon om ny nye trender i utviklingen på feltet, sier Bekkevold.

Sosialantropolgisk syn
Aanestad opplever at hennes bakgrunn i sosialantropologi kommer til god nytte i arbeidet med å forstå den europeiske forbrukerens møte med ofte temmelig kompliserte markeder, som for eksempel tele- og mobilmarkedet og finansielle tjenester.  

– Jeg er i motsetning til mange av de andre i min avdeling ingen statistiker. Jeg studerer mer dynamikken i selve kjøpssituasjonen, for å forstå hvordan forbrukere tenker og reagerer i ulike markeder. Dette er også viktig kunnskap å ha for å utvikle en god forbrukerpolitikk for EU, avslutter Aanestad.

 Den komplette listen over norske nasjonale eksperter og deres kontaktinformasjon finner du på EFTA-sekretariatets hjemmesider.

Til toppen