Julekalender: Undersøker forholdet mellom ku og kalv

Norsøk-forskere undersøker samspillet mellom ku og kalv ved hjelp av kamera og direkte observasjoner. Ny kunnskap vil bidra til å bedre velferden for kyr.

På økologiske gardsbruk skal ku og kalv gå sammen tre dager etter kalving. I praksis kan gå sammen lengre. Når ku og kalv går sammen de første dagene får kalvene kontakt og råmelk direkte fra moren. Jo lengre de går sammen, desto sterkere blir kontakten. Når kua og kalven etter hvert skal skilles kan det skape stress for dyra. Derfor undersøker forskere kontakten mellom ku og kalv for å finne ut hvordan atskillelsen kan gjøres best mulig.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I prosjektet lar forskerne ku og kalv gå sammen i tre uker. Deretter brukes to ulike metoder for å skille dem. Den ene metoden er å flytte kalven til en binge der mora hverken kan se eller høre den. Ved den andre metoden flyttes kalven til en binge der mora kan ha kontakt med kalven i løsdrift, men ikke die den. Etter kua og kalven er filmet, tolker forskerne samspillet og ser blant annet på signalene dyra gir.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Norsøk-forskere peker på at Norge har god dyrevelferden i både konvensjonell og økologisk drift, men med mer kunnskap om samspillet mellom ku og kalv kan man kan gjøre atskillelsen enda bedre for dyra. Det er også svært ulike oppfatninger hos gardbrukerne om hva som er den beste metoden for å få best velferd for ku og kalv under og etter atskillelsen. Delprosjektet er en videreføring av "ku-kalv prosjektet" som er ledet av Veterinærinstituttet. Målet er å finne dyrevennlige og økonomiske forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.

Til toppen