Justerer instruksen for dyrevernnemndene

Mattilsynet justerer nå instruksen for dyrevernnemndene for å gjøre det tydeligere at de skal prioritere sin tid og kompetanse på de alvorlige sakene og der lekmannsskjønnet er viktig.

Dyrevernnemndas hovedoppgave skal være å bruke lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker
Lekmannsskjønnet skal supplere den fagkyndige, forvaltningsmessige og juridiske kunnskapen i Mattilsynet. Å bruke lekmannsskjønn vil si at hvert medlem i nemda vurderer en sak ut fra sin kompetanse og erfaring fra dyrehold.

Nemndene har vært brukt til å sjekke ut bekymringsmeldinger
I den nye instruksen fremgår det at dyrevernnemndene ikke skal utføre selvstendige inspeksjoner eller fatte vedtak. Dette er for å sikre at lekmannsskjønnet nettopp brukes sammen med den forvaltningskompetansen som inspektørene i Mattilsynet besitter, slik lovens intensjon er.

Tidligere praksis har enkelte steder vært slik at dyrevernnemnda, etter avtale med den lokale avdelingssjefen i Mattilsynet, gjennomførte egne inspeksjoner.