Justeringer av forsvarsbudsjettet for 2017

Regjeringen foreslår å justere forsvarsbudsjettet for 2017. Regjeringens foreslåtte justering av budsjettet - den såkalte nysalderingen - vil sikre en god oppfølging av Stortingets vedtak og føringer for gjennomføringen av forsvarsbudsjettet for 2017.

Forsvarssektoren fikk i løpet av 2017 mer i inntekter enn hva som var lagt inn i budsjettet. I tillegg var det i 2017 lavere utgifter enn budsjettert spesielt når det gjelder kjøp av drivstoff, i tillegg har det også vært lavere valutautgifter enn det som var lagt til grunn. Disse høyere inntektene og det lavere forbruket har gjort at regjeringen kan prioritere følgende viktige områder:

Vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger

I Prop. 151 S (2015–2016) «Kampkraft og bærekraft», langtidsplanen for forsvarssektoren, prioriterer regjeringen økt tilgjengelighet og utholdenhet for Forsvarets kapasiteter hovedsakelig gjennom økt vedlikehold, anskaffelse av mer reservedeler og beredskapslogistikk. Regjeringens forslag til nysaldering gir mulighet til å ytterligere øke innsatsen for å redusere etterslepene på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger, i hovedsak i Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon. Ved å utføre vedlikehold og øke lagrene av reservedeler reduseres risikoen for lagertæring og nye vedlikeholdsetterslep. 

Forberedelser for øvelse Trident Juncture 2018

Under NATOs høyprofiløvelse Trident Juncture 2018 skal store NATO-styrker forflyttes til Norge for å gjennomføre operasjoner. Det skal klargjøres infrastruktur for å ta imot allierte forsterkninger til Norge. Dette gjelder blant annet reetablering og istandsetting av tankanlegg på Sutterøen for å kunne ivareta håndtering av deler av drivstoffet som skal brukes under øvelsen. Som følge av øvelsen er det også behov for å bygge opp tilstrekkelig lagerkapasitet av drivstoff.  

Utskifting av kritisk IKT-materiell til Cyberforsvaret

Cyberforsvaret har behov for utskifting av materiell i Forsvarets IKT-infrastruktur for å dekke etterslep som har opparbeidet seg over tid. Cyberforsvaret skal skifte ut materiell på Forsvarets IKT-systemer for å redusere sårbarhet og nedetid samt for å forhindre manglende sikkerhetsgodkjenning for systemene. Utskiftingene vil gjøre Forsvarets graderte nettverk mer tidsriktig og sikre.

Vertlandsstøtte for den amerikanske rotasjonsordningen på Værnes

Heimevernets budsjett styrkes for å ivareta vertlandsstøtte for den amerikanske rotasjonsstyrken på Værnes. Vertslandsstøtten for den amerikanske rotasjonsordningen er blant annet vakthold og bemanning av støttefunksjoner i garnisonen på Værnes.

Tilbakeføring av midler til statskassen

Når midlene som Stortinget har bevilget til et bestemt formål viser seg å være høyere enn behovet tilbakeføres disse midlene til statskassen. For 2017 foreslår regjeringen å levere 469 millioner kroner tilbake av forsvarsbudsjettet. Av dette er 369 millioner kroner knyttet til endret tidsplan for byggearbeider på kampflyanskaffelsen på Ørland, og 100 millioner kroner som en følge av at den særskilte kompensasjonsordningen for personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i utenlandsoperasjoner har lavere utbetalinger i 2017 enn det som er budsjettert. 

Til toppen