Kan ikke godkjenne mineralvirksomhet i Nordreisa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke si ja til råstoffutvinning i Nordreisa kommune. Regjeringen ønsker å legge til rette for mineralnæringen, men dette tiltaket er ikke gjennomførbart uten at Kautokeino kommune er med.

Det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB ønsker å utvinne gull og kobber i et nedlagt gruveområde i Biedjovágge i Nordreisa kommune. Den planlagte mineralvirksomheten er basert på fire uttaksområder i Kautokeino kommune i Finnmark og ett uttaksområde i Nordreisa kommune i Troms. 

Selskapet mener at områdene gir grunnlag for 10 års gruvedrift, og at virksomheten kan gi 100 arbeidsplasser totalt.

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for gruvevirksomheten, og har avsatt sin del av uttaksområdet i kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Fylkesmannen i Troms har reist innsigelse til kommuneplanen for Nordreisa og mener at gruvevirksomheten vil komme i konflikt med reindriften i området og med verneverdiene i Reisa nasjonalpark.

Kautokeino kommune har gått imot at prosjektet skal realiseres. Kommunen har derfor ikke godkjent selskapets forslag til planprogram som omfatter hele gruveområdet.

Regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen, men kommunene må godkjenne arealbruken før nye prosjekter kan realiseres. Fordi Kautokeino kommune har gått imot det aktuelle prosjektet, kan ikke Nordreisa kommune avsette areal til råstoffutvinning nå.

Departementet understreker at avgjørelsen ikke er til hinder for at planleggingen av prosjektet kan videreføres dersom Kautokeino kommune endrer standpunkt og ønsker at det skal utarbeides en samlet plan for området.

Forholdet til reindriftsnæringen, til naturmangfoldet i området og Reisa nasjonalpark er viktige spørsmål som da må avklares. Dette er det ikke tatt stilling til i denne avgjørelsen.

Departementet mener også at det må det utarbeides en plan om konsekvensutredning for hele gruveområdet uavhengig av kommunegrensene.