Kartlegger jordsmonnet i Norge

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord i Norge. Sju kommuner i seks fylker har i år hatt besøk av jordkartleggere fra NIBIO.

Jordkartlegginga startet opp i Farsund (Vest-Agder) og i Sunndal (Møre og Romsdal) i april, og fortsatte deretter i Løten (Hedmark), i Sør-Fron (Oppland), i Sømna (Nordland), samt i Ås og i Ullensaker (Akershus). I Ås og i Ullensaker utføres feltarbeid på utvalgte arealer i forbindelse med en ajourføring av jordkartlegginga. Disse kommunene ble kartlagt i henholdsvis 1993 og i 1988. I de andre kommunene er det førstegangs kartlegging.

I år ble nye kommuner for jordkartlegging valgt ut i fra forespørsler fra Fylkesmannen i Nordland, Møre og Romsdal og Agder. Det er viktig å utføre jordsmonnkartlegging i ulike deler av landet, og lokal interesse for kartlegging gir mer bruk av resultatene fra kartlegginga.

100 km2 kartlagt i år

I løpet av sesongen vil jordkartleggerne ha dokumentert og stedfestet jordas egenskaper på ca. 100 km2. Resultatene vil bli tilgjengelige på NIBIOs kartportaler Kilden og Gårdskart, og kommunene vil følges opp med informasjonsmøter om jorda i kommunen og bruk av kartene. Til sammen vil dette gi grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen både agronomi, arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.

Spirende åker på gård.
NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen