Historisk arkiv

Kartlegging av offentlige etaters arbeid med tilgjengeliggjøring av offentlige data

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har konsulentselskapet A-2 Norge AS kartlagt det arbeidet offentlige etater gjør med å tilgjengeliggjøre data for viderebruk. Kartleggingen viser at stadig flere datasett blir gjort tilgjengelig for viderebruk i privat sektor.

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har konsulentselskapet A-2 Norge AS kartlagt det arbeidet offentlige etater gjør med å tilgjengeliggjøre data for viderebruk.

I tildelingsbrevene for statlige virksomheter i 2011 og 2012 har viderebruk av offentlige data vært en viktig føring fra regjeringen. Kartleggingen som A-2 har gjennomført viser i hvilken grad denne føringen har gitt resultater.  

Kartleggingen er gjennomført som dokumentstudier og en spørreundersøkelse til 203 statsetater, hvorav 146 besvarte undersøkelsen.  A-2 har i tillegg supplert med intervjuer med 14 større statsetater.

Gode resultater

- Rapporten konkluderer med at det er en positiv utviklingen på dette feltet – både når det gjelder tilgang til enkelte datasett og antall etater som legger opp til å dele data. Det er jeg svært glad for, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Hun viser til at EU i forrige uke vedtok endringer i viderebruksdirektivet:

- Det reviderte direktivet opprettholder målsettingen om både transparens i forvaltningen og økt innovasjon og næringsutvikling basert på offentlige data. Jeg er helt enig med kommisær Neelie Kroes når hun sier at vi faktisk sitter på en gullgruve, sier Aasrud.

Rapporten fra A-2 viser at føringer fra regjeringen har hatt en forsterkende virkning på strategier for viderebruk i de store etatene.

Kartleggingen avdekker samtidig forbedringspotensial og enkelte svakheter ved veiledning og rapportering av viderebruk.

Kartleggingen viser blant annet:

  1. Staten har allerede tilgjengeliggjort mye data, særlig i regi av de store statsetatene. Av de 146 virksomhetene rapporten kartlegger har 63 virksomheter allerede tilgjengeliggjort data for viderebruk, mens ytterligere 20 virksomheter har konkrete planer om å gjøre det.
  2. Foreløpig er det få private innovatører som etterlyser datasett for viderebruk.
  3. En god dele offentlige etater har begynt å bruke data.norge.no til å synliggjøre sine datasett (rundt 25 %). Som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har oppgitt på sine nettsider har antallet datasett/tabeller som er registrert på data.norge.no økt fra rundt 300 på slutten av 2012 til over 800 i månedsskiftet mai/juni i år.
  4. Opp mot halvparten av virksomhetene svarer at Difis veiledningsmateriell har vært svært eller noe viktig.

Veien videre

På bakgrunn av kartleggingen har A-2 kommet med flere anbefalinger og forslag til forbedringer.

- Vi ser at innsatsen for å få flere etater til å dele sine data, gir resultater. Det kan virke som om viderebruksområdet er i ferd med å vokse seg ut av barndommen og inn i voksenlivet, sier seniorrådgiver Gjermund Lanestedt i A-2.

En slik utvikling krever mer avansert og konkret veileding. A-2 anbefaler:

  • Det er behov for utvikling av en mer enhetlig forståelse av ansvarsforhold
  • Viktige begrep må avklares bedre
  • Det må ryddes opp i det rettslige rammeverket, samtidig som det må tas i bruk andre virkemidler overfor offentlig sektor enn fellesføringene.

Detaljer kan leses i rapporten om resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data. Datasettene som følger med rapporten vil bli publisert på Difis datahotell, og kan benyttes under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).