Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formål å øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alle typer organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i befolkningen, både de som mottar støtte fra disse ordningene, og de som ikke gjør det.

Totalt har Rambøll identifisert syv ordninger med økt digital kompetanse og deltakelsesom hovedmålsetting, hvorav én er læringsressursen Digidel (KMD). De resterende seks ordningene er økonomiske tilskudd og består av tilskudd til etablering av Digihjelpen (KMD), tilskudd til Seniornett (KMD), Opplæring og implementeringsstøtte for å styrke den digitale
kompetansen – tiltakspakke for eldre (Helsedirektoratet), Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre (Helsedirektoratet), Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon (Bufdir) samt det private Elkjøpfondet.


Samlet sett avdekker kartleggingen til Rambøll få støtte og tilskuddsordninger som ene og alene er rettet mot digital kompetanse og deltakelse. Størrelsen på de offentlige tilskuddordningene som har hovedfokus på digital deltakelse og kompetanse er på totalt rett over 45,8 millioner kr. Det private Elkjøpfondet er på 500.000 kr.


Rambølls rapport er brukt som underlagsmateriale i forbindelse med utarbeidelsen av strategien Digital hele livet som du finner her.