Når kildekritikken stopper ved Svinesund

Innlegg i Aftenposten, 25. juni 2015

«500 kroner for fuglekasser i Romania, betalt av norske skattebetalere.» Hva gjorde NRK for å sjekke dette utsagnet før det gikk på lufta? spør statsråd Vidar Helgesen i dette innlegget.

500 kroner for fuglekasser i Romania, betalt av norske skattebetalere, ble gjentatt gang etter gang på NRK Dagsrevyen tirsdag kveld.

Joda, vi så sitatstreken. Men hva gjorde NRK for å sjekke dette utsagnet før det gikk på lufta og ble presentert som en sannhet?

For hadde dette vært riktig, ville det gitt grunn til bekymring. Men det er det heldigvis ikke.

Snittprisen for fuglekassene, som er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet i Romania, er under 80 kroner. Det er heller ikke slik at det omtalte prosjektet har brukt norske EØS-midler på ost og alkoholservering eller innkjøp av bil, slik NRK lar det henge i luften.

Skjev fremstilling av EØS-middelbruk

Ord og bilder er mektige våpen. De bør ikke misbrukes. Det er lett å framstille noe latterlig, hvis man ønsker det.

NRKs reportasje er dessverre ikke balansert og dekkende, men gir en skjev fremstilling av hva EØS-midlene blir brukt til.

Det går galt allerede i starten.

NRK fremstiller det som om EØS-midlene kun skal brukes til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i EØS. Det er ikke riktig.

Et likestilt formål er å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. En rekke aktører i norske kultur- og samfunnsliv er engasjert i slikt samarbeid.

Deretter setter NRK spørsmålstegn ved en lang rekke prosjekter uten å begrunne hvorfor. Eksemplene er støttet med rundt 35 millioner kroner. Det tilsvarer om lag to promille av Norges totale bidrag gjennom EØS-midlene.

Dette brukes midlene på

Pr. i dag finansierer Norge flere enn 4200 prosjekter i 16 land. I underkant av 3 milliarder kroner går til tiltak for å fremme vekst og arbeidsplasser i Europa, gjennom en massiv satsing på forskning og næringsutvikling i samarbeid mellom mottakerlandene og norske forskere og bedrifter.

Over 1,3 milliarder kroner går til justis- og politisamarbeid, bare for å nevne noe.

Forvaltningsmodellen Stortinget har godkjent, innebærer at ansvaret for tildeling av støtte til enkeltprosjekter i hovedsak er delegert til mottakerlandene.

Vår innflytelse ligger først og fremst i utformingen og godkjenningen av programmene med tilhørende resultatkrav, ikke prosjektene. Programutformingen skjedde forøvrig under den forrige regjeringen.

Og helheten er solid. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til en god utvikling i våre nærområder, slo Riksrevisjonen fast i en rapport til Stortinget i 2013.

Samtidig er det full åpenhet om hvordan pengene brukes. Evalueringsrapportene ligger også åpent tilgjengelige på våre nettsider. Samtidig gjør vi stadige forbedringer for å oppnå enda bedre resultater.

Gangbar journalistikk?

Nå er det NRKs privilegium å bestemme hvem som skal slippe til i kanalens nyhetsprogrammer. Men det er mer pussig at NRK lar Senterpartiet slippe til med kalkulatoren og beregne kostnadene for fuglekasser i Romania, og presentere dette som en sannhet.

Jeg skal ikke påta meg rollen som journalist, men hvorfor har Trygve Slagsvold Vedums «research» blitt til gangbar journalistikk?

Det er også påfallende at Senterpartiets leder ikke blir spurt hvor han var da de omtalte EØS-midlene ble innvilget og programmene ble utformet. Da satt nemlig Vedum i regjering.

Til toppen