Klage rett til miljøinformasjon førte ikke frem

Klagen mot Norge førte ikke frem. Komiteen som skal påse at Århuskonvensjonen overholdes av landene som er parter til den, har nå kommet med sin avgjørelse. Den konkluderer med at det ikke er noen grunnleggende mangler ved norske klage- og domstolsprosedyrer som sådan. Det er derfor heller ikke behov for å anbefale noen tiltak for å endre dem. Dette var Komiteens konklusjon selv om den mente at Sivilombudsmannen og departementet hadde brukt for lang tid på sin behandling av klagen.

Klagen, Norges svar på den, saksgang og Komiteens avgjørelse finner du her. Komitéens anbefaling vil bli lagt fram for Partsmøtet under Konvensjonen til endelig avgjørelse. Partsmøtet avholdes i Budva, Montenegro 11.-13. september i år. 

Klagen gjaldt avslag på anmodning om innsyn i departementsinterne vurderinger om naturmangfoldlovens geografiske virkeområde og folkeretten. Den gjaldt også begrunnelsen som ble gitt, tiden det tok å behandle saken og måten anmodninger om innsyn som gjelder miljøinformasjon og klage over avslag behandles på. Vi mente i vårt svar på klagen at vi har overholdt Konvensjonen. Det ble gjort enkelte feil underveis, blant annet mente vi først at opplysningene det ble bedt om ikke var miljøinformasjon. Disse feilene ble rettet opp underveis. Vi har også gjort forbedringer for å unngå flere slike feil i behandlingen av innsynsanmodninger som gjelder miljøinformasjon.

Århuskonvensjonen gir allmennheten rett til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet. Miljøinformasjonsloven er en del av Norges gjennomføring av Konvensjonen. Norge rapporterte til Århuskonvensjonen om gjennomføring i desember 2016, etter høring av departementer, ytre etater og organisasjoner. Høringen og den endelige rapporten finner du her.

Til toppen