Klar tale om klima og miljø i plansaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunene har et hovedansvar for arealforvaltningen i Norge. Et nytt rundskriv fra Klima- og miljødepartementet klargjør når staten kan si nei til ny arealbruk som følge av miljøhensyn.

Klima- og miljødepartementet har sendt ut rundskriv T-2/16 til fylkesmennene, fylkeskommunene, Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Sametinget, med føringer for hva som skal være grunnlag for å fremme innsigelse i plansaker. Last ned rundskrivet her.

-Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå miljømålene. Arealplanlegging skal ta vare på klima- og miljøinteresser lokalt, regionalt og nasjonalt. Regjeringen legger stor vekt på lokaldemokratiet, men vil understreke at dersom kommunene ikke ivaretar de nasjonale og viktige regionale miljøinteresser på en god nok måte, kan miljømyndighetene fremme innsigelse. Det har lenge vært etterlyst en klargjøring fra staten om grunnlaget for å fremme innsigelse på klima- og miljøområdet, og nå kommer den, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han legger til det nå blir mer forutsigbart for kommunene om miljømyndighetenes standpunkter.

-Rundskrivet skal bidra til å avdekke og løse konflikter med viktige klima- og miljøinteresser så tidlig som mulig i planprosessen. På den måten kan vi få færre innsigelser, sier Helgesen.

Rundskrivet gir føringer for hva som gir grunnlag for innsigelse, og hva som kan karakteriseres som miljøspørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning.

På klimaområdet skal miljømyndighetene for eksempel vurdere om planforslaget bidrar til fortetting rundt knutepunkter og legger til rette for at transportvekst i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

-Rundskrivet fornyer og forbedrer føringene til innsigelsesmyndighetene på miljøområdet. Jeg er også fornøyd med at kommunene får bedre innsikt i hvilke miljøhensyn som må søkes ivaretatt i planleggingen. Dette er viktig for kommunene og bidrar en bærekraftig og mer effektiv arealplanlegging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rundskrivet understreker også miljømyndighetenes ansvar for å delta aktivt så tidlig som mulig i planprosessene med kunnskap og veiledning til kommunene.