Ny avtale om minerydding

Utenriksdepartementet har inngått en ny treårig avtale med Norsk Folkehjelp om støtte på 300 millioner kroner til rydding av miner og klasevåpen i 17 land.

Norsk Folkehjelp er én av de største internasjonale ryddeoperatørene og har gått foran i utvikling av nye metoder for kartlegging og analyse av rammede områder for å effektivisere ryddeinnsatsen. Avtalen ble undertegnet i Utenriksdepartementet 16. april.

- Norsk Folkehjelp er Utenriksdepartementets viktigste partner i humanitær nedrustning. I mange land er ueksplodert klaseammunisjon og miner fortsatt et stort humanitært problem og til hinder for økonomisk utvikling. Folkehjelpens innsats er et svært nyttig bidrag til utvikling i land som skal reise seg etter krig og konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

Avdelingsdirektør Hilde Haraldstad og Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp signerer den nye avtalen.
Avdelingsdirektør Hilde Haraldstad og Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp signerer den nye avtalen. Foto: Marta B. Haga, UD

Støtten til ryddeinnsats er en del av Norges forpliktelser under de internasjonale avtalene som forbyr bruk av miner og klaseammunisjon. Totalt bidro Norge med 265 millioner kroner i 2014 til rydding av eksplosiver etter krig og konflikt, og til hjelpetiltak for sivile rammet av miner og klaseammunisjon.

Til toppen