Klima- og miljødepartementet styrker det lokale selvstyret i klagesaker i verneområdene

Klima- og miljødepartementet har sendt brev til Miljødirektoratet og fylkesmennene med nye retningslinjer for vurdering av klagesaker i verneområder underlagt lokal forvaltning.

I brevet slår departementet fast at klagemyndigheten skal være tilbakeholden med å overprøve lokal skjønnsutøvelse. Hvis vilkårene for å gi tillatelse til et tiltak er oppfylt og et lokalt forvaltningsorgan har foretatt en begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, skal dette veie tungt. Les brevet her (pdf).

-Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret. Dette gjelder også i verneområdene. Beslutninger fattet av de lokale folkevalgte i verneområdestyrene skal veie tungt, samtidig som klageretten til privatpersoner som får avslag på sin byggesøknad mv. fortsatt må sikres, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Brevet presiserer og innskrenker også presedens som vilkår for avslag på byggesøknader mv. I dag begrunnes ofte avslag med hensynet til presedensvirkninger. Departementet slår nå fast at når klagemyndigheten vurderer å avslå en søknad med henvisning til presedens, skal presedensvurderingen være mest mulig konkret. Det skal i utgangspunktet legges mindre vekt på presedenshensyn i landskapsvernområder enn i nasjonalparker og naturreservater. Det skal også legges mindre vekt på presedenshensyn ved søknad om tilbygg enn ved nybygg.

Forvaltningsmyndigheten for de fleste av landets store verneområder er delegert til lokale nasjonalpark- og verneområdestyrer. Styrene treffer vedtak om tiltak og aktiviteter i verneområdene, blant annet byggesaker, motorferdsel og arrangementer. Klager over vedtak fra lokale verneområdestyrer og nasjonalparkstyrer avgjøres av Miljødirektoratet. Vedtak kan påklages av parter med rettslig klageinteresse og av Fylkesmannen i berørt fylke. 

 

Til toppen