Klima og naturmangfold sentralt i Kommisjonens arbeidsprogram

I 2010 vil Kommisjonen blant annet jobbe med en ny strategi for naturmangfold, med særlig fokus på landbruk og fiskeri. Miljørådene Knut F. Kroepelien og Henrik Eriksen rapporterer om Kommisjonens prioriteringer på miljøsiden i 2010 og fremover.

Europakommisjonen la 31. mars frem sitt arbeidsprogram for 2010 med videre planer frem til 2015. Les hele programmet her.

Hovedpunktene i Kommisjonens arbeidsprogram som omhandler klima, miljø og naturmangfold er følgende:

  • Ny strategi for naturmangfold i løpet av året, særlig fokus på landbruk og fiskeri
  • Nytt veikart for ressurseffektiv økonomi skal utarbeides i 2011
  • Nye krav til vannbruk i bygg
  • Forslag om GMO (genmodifiserte organismer) for økt nasjonal kompetanse presenteres i juni

De viktigste nye initiativene i 2010 og i tiden frem mot 2015 på miljøsiden

Klima

Det viktigste på området blir en presentasjon i juni av en analyse av den praktiske politikk som er nødvendig for å nå et utslippsmål på 30 prosent innen 2020, og eventuelt konkrete lovforslag dersom det blir politisk enighet om et slikt mål i juni.  Analysen vil også se på situasjonen for energiintensiv industri for å vurdere eventuelle endringer i politikken for å motvirke karbonlekkasje. Kommisjonen vil også fremme meldinger om klimapolitikk mot 2030 og 2050.

Kommisjonen vil i en melding legge frem sin strategi for å ”klimavaske” eksisterende virkemidler som en oppfølging av arbeidet med tilpasninger til klimaendringer, og følge dette opp med konkrete lovforslag.

Kommisjonen vil legge frem en veiledning om bruk av bærekraftskriteriene for biodrivstoff. Kommisjonen varsler derimot ikke noe konkret resultat fra den vurdering som Kommisjonen gjøre av indirekte arealbruksendringer.

Naturmangfold

Kommisjonen fastholder at de mot slutten av året vil legge frem sin nye strategi for naturmangfold. Det fremgår nå av arbeidsprogrammet at strategien vil inneholde et større sett med delmål, og at de ”tunge” EU-sektorene fiskeri og landbruk vil bli særskilt behandlet. Arbeidsprogrammet inneholder også en rekke andre initiativer som er relevante for naturmangfold, herunder GMO-forslag for økt nasjonal kompetanse vedrørende utsetting i juni 2010, og en egen kommunikasjon om bifangst i fiskeriene.

Ressurseffektiv økonomi

Det skal i løpet av 2011 lages et nytt veikart for ressurseffektiv økonomi. Dette er knyttet til EU 2020 dokumentet og ”flaggskip-prosjektet” på dette temaet der. Arbeidsprogrammet fremhever betydningen av tverrsektoriell tilnærming og viktigheten av å fremme økonomisk vekst uten ressursbruksvekst.

En rekke andre initiativer som er relevante for en ressurseffektiv økonomi nevnes også, her skal særlig et varslet forslag om regelverk for vannbruk i bygg nevnes.

Kjemikalier/vann

Kommisjonen vil legge revidere listen over prioriterte stoffer i rammedirektivet for vann. De vil også legge frem en melding om status i arbeidet med å vurdere regulering av nanomaterialer.

Til toppen