Historisk arkiv

Klimagassregnskap for bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vi har gjennom flere år stilt konkrete krav til Statsbygg om å overoppfylle energimålene i forskriftsverket og Statsbygg når målene. Det fortjener de honnør for, sa statsråd Rigmor Aasrud da hun åpnet Statsbyggs miniseminar om Klimagassregnskap for bygg 3. mars 2011.

Med forbehold om endringer under fremføring:

Statlig byggpolitikk spenner over et svært område. Fra nybygg, vedlikehold og utleie, til universell utforming, vernehensyn og miljø. Det  dreier seg  om å ta samfunnsavsvar på en rekke områder, se helheten og bidra til at  alle aktører trekker i samme retning.

Ikke minst i miljøsammenheng er dette særdeles viktig, og  jeg vil benytte denne anledningen til å gratulere Statsbygg med den nylig vedtatte miljøstrategien.  Denne innebærer en skjerping av miljøkravene Statsbygg stiller til rådgivere, entreprenører og leverandører. Når vi vet at Statsbygg handler varer og tjenester fra byggenæringen for over 3 milliarder i året, er det klart at  dette vil merkes for miljøet.

Selv om jeg som politiker er utålmodig, er det viktig å gå gradvis fram, slike både Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og de langsiktige miljøambisjonene fram mot 2030 legger opp til. Vi skal ha et mål der framme og sørge for at de enkelte  tiltakene bidrar til å realisere målet.

På sikt har derfor Statsbygg ambisjon om at alle nybygg skal være nullutslippsbygg; bygget av materialer med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt med helse- og miljøskadelige stoffer. Videre vil Statsbygg at nasjonale føringer for miljøvennlig by- og stedsutvikling, skal  tas hensyn til når staten vurderer hvor den skal gå inn som eier eller leier en bygning.  Her må vi tenke helhetlig for å ende opp med de gode løsningene.

Dette kan være utfordrende. Det er mye enklere å få beskjed om å sette opp et bygg på et fastsatt sted, og bygge det – til riktig tid og til riktig pris. Men i staten har vi ambisjoner om noe mer. Vi skal ivareta en rekke mål og hensyn i vår byggeaktivitet.  Vi har nevnt miljø, i tillegg har vi krav til universell utforming, verneinteresser, transport og lokalisering, for bare å nevne noe. Dette gjør at vi i våre planer både må ha ambisiøse mål, og løsninger som åpner for å gjøre endringer undervegs. Jeg synes Statsbyggs miljøstrategi gjenspeiler nettopp dette mangfoldet av mål og hensyn og det er jeg glad for.

I fjor vedtok Stortinget omfattende endringer av plan- og bygningsloven. I forbindelse med dette ble energikravene til nye bygninger skjerpet. Dette er et viktig skritt i riktig retning. Likevel må vi ta innover oss at vi allerede har teknolog og tilgang på materialer som gjøre det mulig å bygge mer energieffektive bygg enn det som kreves i forskriftene. I tillegg har vi sett hvordan energiprisene øker, noe som gjør det enda mer lønnsomt å satse på energibesparende løsninger. Vi har gjennom flere år stilt konkrete krav til Statsbygg om å overoppfylle energimålene i forskriftsverket og Statsbygg når målene. Det fortjener de honnør for.


Vi politikere skal ha forventninger, stille krav og utforme den overordnede politikken.  Men på de fleste områdene er det de enkelte statlige virksomhetene og embetsverket som  må gjennomføre det vi vedtar. Dette gir de statlige virksomhetene både ansvar og muligheter. Derfor er Statsbygg selv best i stand til å se hva som er mulig og lage realistiske planer innenfor de politiske rammene. Dette kan være utfordrende når så mange ulike hensyn skal innarbeides, men jeg synes Statsbygg lykkes godt. La meg nevne noen konkrete mål for de nærmeste fire åra som illustrer dette:

  • Innen 2014 skal Statsbygg bygge opp kompetanse til å gjennomføre nybygg på passivhusnivå, mens bygninger som totalrehabiliteres skal ligge på lavenerginivå.
  • Klimagassutslipp fra nybyggprosjekter skal dokumenteres.
  • Statsbygg vil også sette krav til at de 5 - 10 mest brukte materialene i alle nye byggeprosjekter skal ha miljødeklarasjon.
  • Energibruken i eksisterende bygg skal ytterligere ned. Olje-, gass- og el-kjeler skal gradvis utfases som hovedkilde for oppvarming.

Eide og leide lokaler
Jeg er ansvarlig for alle statens eiendommer innenfor sivil sektor. For meg er det viktig å legge til rette for en helhetlig miljøpolitikk og miljøstandard – uansett om staten eier eller leier eiendommene. Statsbygg har gått foran ved å sette strenge miljøstandarder for statlige bygg.  Jeg vet at andre store statlige aktører også setter høye miljøkrav, men det er viktig at alle er med.

I dag stiller vi i utgangspunktet ikke samme miljøkrav til private  som leier ut til staten som til Statsbygg. Vi har muligheten til å  stille miljøkrav ved offentlige innkjøp men dette er i liten grad satt i system. Jeg mener derfor vi bør  se på hvordan staten kan stille miljøkrav i sine leiekontrakter. Gjennom å  stille miljøkrav til alle statlige bygg, enten de eies eller leies, kan vi oppnå betydelige miljøgevinster. I Danmark stiller man for eksempel krav til energieffektivitet til alle bygg staten skal leie.  Kravene er avhengig av hvor gamle eiendommene er. Dette gjør at man får en konkurransesituasjon der også eldre bygg er med og der enøk-tiltak i gamle bygg vil gjøre byggene mer attraktive i leiemarkedet.

Klimagassregnskap.no
Jeg er her i dag først og fremst for å markere at Statsbygg nå har videreutviklet ”klimagassregnskap.no” til et helhetlig planleggings- og beslutningsstøtteverktøy for bygg. Dette betyr at Statsbygg – og byggenæringen – allerede tidlig i planleggingen kan legge til rette for de riktige klimavalgene i bygg, enten det gjelder energibruk, materialbruk eller lokalisering og transport knyttet til bygg. Det gleder selvfølgelig en statsråd at verktøyet gjør det mulig å ta riktige og helhetlige valg  tidlig i prosessen og på et  tidspunkt endringer  ennå ikke koster så mye penger. Endringer underveis kan bli en langt dyrere historie.  Jeg ser med forventning på at Statsbygg skal ta verktøyet i bruk, og som jeg sa innledningsvis, jeg ønsker at resten av staten følger etter.

Lykke til med det videre arbeidet og med dagens seminar!

Til toppen