Klimagassutslipp fra internasjonal luftfart skal reduseres

FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) vedtok i dag å etablere en ordning for å kjøpe utslippsreduksjoner fra andre sektorer som et bidrag til å nå målet om karbonnøytral vekst etter 2020 i internasjonal luftfart.

Kjøp av utslippsreduksjoner skal komme i tillegg til mer effektive flymotorer, nye fly, teknologiutvikling, mindre omveier på flyrutene, grønne landinger og utvikling av alternativt bærekraftig drivstoff.

– Norge har vært en pådriver for å få redusert klimagassutslippene fra luftfarten. Selv om vi hadde ønsket oss høyere ambisjoner for utslippsreduksjoner, er vi fornøyd med at ICAO har kommet til enighet om å etablere denne ordningen for kjøp av utslippsreduksjoner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Norge har samarbeidet tett med de andre europeiske landene for å få til en best mulig ordning som er i tråd med Parisavtalen om globale utslippsreduksjoner av klimagasser. Ordningen skal revideres hvert tredje år, og Norge har sammen med Europa argumentert at revisjonen må brukes til å vurdere om målet om utslippsreduksjon kan skjerpes.

– Avtalen er et viktig skritt i riktig retning. Men ambisjonsnivået er for lavt, og derfor er det viktig  at revisjonen av ordningen med kjøp av utslippsreduksjoner hvert tredje år skal ta hensyn til Parisavtalen og det langsiktige målet om å begrense global oppvarming til 1,5 – 2 grader, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klimagassutslipp fra luftfart

Rundt to prosent av globale CO2-utslipp kommer fra luftfartssektoren, og utslippene er på grunn av den sterke veksten i luftfarten forventet å øke betydelig. I følge EU er det forventet at internasjonal luftfart uten ekstra tiltak vil vokse minst ytterligere 200 prosent innen 2050.

Til toppen