Historisk arkiv

Klimameldingen: Reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram en ny klimamelding. Transportsektoren står for 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. – Langt kraftigere lut må til for å få ned klimagassutslippene fra transport, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Vi blir stadig flere her i landet, særlig i og rundt de store byområdene. I klimameldingen varsles en videre omlegging av transportpolitikken og det slås fast at regjeringen har som mål at trafikkveksten i store byområder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Prioriterer kollektivformål og sykkeltiltak i storbyområdene

- Vi må videreutvikle vegsystemene i storbyområdene, men trafikkveksten må møtes ved at flere reiser kollektivt, sykler eller går. Det er ikke bare best for lokalmiljø og klima, men også langt rimeligere enn om vi forsøker å møte trafikkveksten med å øke kapasiteten i vegnettet, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil prioritere kollektivformål og sykkeltiltak i samferdselsbevilgningene til storbyområdene. Regjeringen vil også øke statens tilskudd til driften av den fylkeskommunale kollektivtransporten.

- Den økte statlige innsatsen vil forbeholdes de byområdene som inngår forpliktende avtaler med staten om å legge om transportpolitikken. Når staten stiller med mer penger, vil kravet være at andelen som reiser kollektivt, sykler og går skal øke i forhold til andelen som bruker privatbil, sier Kleppa.

Dette forutsetter at kommuner og fylker bidrar aktivt gjennom arealpolitikk, bedre tilrettelegging for syklende og gående og en økt satsing på utvikling av kollektivtilbudet.

Styrker jernbanen

Jernbanen skal få en mer sentral plass i transportsystemet. Investeringene skal økes, særlig rundt de største byene. I forbindelse med Nasjonal transportplan (2014-2023), som regjeringen legger frem våren 2013, skal det tidfestes når de ulike strekingene i Intercity- trianglet kan ferdigstilles.

Regjeringen vil også legge fram en samlet godsstrategi i ny Nasjonal transportplan (NTP). Strategien vil legge vekt på å overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette tjener miljøet.

Dobler sykkelinnsatsen

I forbindelse med ny NTP vil regjeringen ta et krafttak for sykkel, går det frem av meldingen. Bevilgningene til gang- og sykkelveger økes, slik at den årlige bevilgningen ved utgangen av første del av NTP-perioden blir dobbelt så høy som nå.

- Satsing på sykkel er et kinderegg. Det er ikke bare bra for miljøet og for å bedre fremkommeligheten i byområdene våre. Økt sykkelbruk er også en vidundermedisin for folkehelsen over hele landet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg ønsker å forbeholde en betydelig del av de statlige midlene til de fylker og kommuner som viser at de også selv vil satse. Slik vil effekten av den statlige innsatsen kunne bli enda større, påpeker hun.  

Reduserer gjennomsnittlig utslipp fra personbiler med 1/3

I dag ligger det gjennomsnittlige utslippet av CO2 på om lag 130 gram per km for nye biler som selges. I Klimameldingen foreslår regjeringen at det gjennomsnittlige utslipp fra nye personbiler skal reduseres med 35 prosent til 85 g/km i 2020.

- Regjeringen har i løpet av få år bidratt til at utslippene av CO2 fra nye biler i Norge har falt med 30 prosent. Nå ønsker vi å kutte utslippene med ytterligere en tredjedel fra dagens nivå. Norge skal være helt i front både på mål og virkemidler på dette området, sier Kleppa.

En rekke tiltak skal bidra til reduksjonen, blant annet:

  • Å fortsette å bruke bilavgiftene til omlegging til en mer miljø- og klimavennlig bilpark.

  • Å utvikle et opplegg for utvidet miljøinformasjon ved salg av nye biler.

  • Å vurdere gradvis å fase inn krav til miljøegenskaper og CO2-utslipp for drosjer som kan benytte kollektivfelt.

  • Å etablere systemer for overvåkning og kontroll av trafikkutviklingen i kollektivfeltene slik at el-biler og hydrogenbiler kan få tilgang til kollektivfeltene lengst mulig uten at det forsinker kollektivtrafikken.

  • Å være pådriver i det internasjonale arbeidet for standardisering av løsninger og harmonisering av regelverk for null- og lavutslippsbiler.

  • Å bidra til utbyggingen av infrastrukturen for elektrifisering og alternative drivstoff, blant annet gjennom Transnova.

  • Å gi plugg-in hybrider tilgang til parkering med ladetilgang.

  • Fortsatt være internasjonalt i front når det gjelder å legge til rette for bruk av el- og hydrogenbiler.

Transnova blir permanent

Transnova gir støtte til prosjekter som bidrar til bruk av alternative drivstoff og prosjekter som bidrar til overgang til mer miljøvennlige transportformer. Transnova ble etablert som et prøveprosjekt under Statens vegvesen i 2009. Nå blir ordningen permanent og regjeringen vil gradvis øke det statlige tilskuddet.

- Dette vil gjøre Transnova til et enda sterkere og mer slagkraftig organ for å forsere omleggingen av transportsektoren i miljøvennlig retning, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.