Kloning av dyr til matformål

<p>Spørsmålet om kloning av dyr til matformål skal forbys drøftes for tiden i Kommisjonen. I denne rapporten gjennomgår EU-delegasjonens to ansvarlige på området saken. &nbsp;</p>

 

Et nærmest enstemmig Europaparlament fattet 3. sept. 2008 en resolusjon der det ba Kommisjonen fremme forslag om å forby kloning av dyr og hindre at eventuelle slakt kommer inn i matkjeden. Forslaget gjelder også import. Til grunn for vedtaket legger parlamentarikerne dyrevelferd- og dyrehelsemessige betenkelighter samt etikk knyttet til dette.

Resolusjonsteksten ligger her.

Ut over høsten 2008 har kommisjonen jobbet med spørsmål rundt kloning av dyr til matformål. Diskusjonen går på det helt sentrale spørsmålet, hvorvidt kommisjonen skal fatte tiltak mot kloning av dyr til matproduksjon, og den juridiske forankring av et eventuelt vedtak. Siden saken trekker så ut, er det grunn til å anta at kommissærene er delt i synet på hva kommisjonen bør foreta seg.  

Kollegiet diskuterte kloning av dyr til matformål i sitt møte 13. januar d.å. Som basis for diskusjonen hadde kommissærene det europeiske matbyrået (EFSA) sin vurdering av mattryggheten og dyrehelse- og -velferdsperspektivet, samt den Europeiske Etikkgruppens (EGE) vurdering. I tillegg inviterte EU-kommisjonen medlemmene av Advisory Group til en diskusjon om temaet i midten av november 2008. Denne gruppen består blant annet av forbrukerorganisasjoner, bondeorganisasjoner og dyre- og avlsorganisasjoner. Berørte parter som normalt ikke inngår i Advisory Group, men som har interesse av temaet, ble også invitert.

EGE ligger direkte under president Barroso's ledelse. Gruppen publiserte sin rapport (se rapporten her) tidlig i 2008 og slår fast at de ikke ser noen "overbevisende argumenter" for å tillate kloning av dyr til matformål. De viser spesielt til de problematiske sidene ved dyrehelse og -velferdutfordringene knyttet til teknologien.  Det foreligger også liten kunnskap om langtidsvirkningene av kloning og de viser til at det er for lite forskning på området.

EFSA publiserte sin endelige rapport i juli 2008 og konkluderer med at det er ingen indikasjoner på at mat fra klonede dyr representerer noen risiko i et mattrygghetsperspektiv og følgelig heller ingen fare for menneskers helse. Derimot viser rapporten til at det er knyttet store utfordringer til dyrehelse og -velferdsspørsmålet. De viser til lave suksessrater for kloning av dyr og høy dødelighet i tidlig alder (også under svangerskapet).

Basert på denne informasjonen vedtok Kollegiet at det er for tidlig å fatte konkrete tiltak når det gjelder kloning av dyr for matformål. Kollegiet ønsker mer informasjon og økt vekt på forskning før de vil se på saken igjen senere denne våren. Kommissær Vassiliou har antydet at saken skal diskuteres påny rundt påsketider. Frem til da skal arbeidet fortsette for å "unngå at mat- og melkeprodukter fra klonede dyr og deres avkom skal introduseres i matkjeden".

Kommisjonen skal (påny) møte de største handelspartnerne om temaet i løpet av de nærmeste to månedene, deriblant USA, Canada, Japan, Brazil, Australia, New Zealand og Argentina. Likeså er det planlagt møter med den europeiske bondeorganisasjonen (COPA COGECA) og den europeiske avlsorganisasjonen (EFFAB). Formålet med disse møtene er å innhente så detaljert informasjon som mulig om omfanget av kloning av dyr i Europa i dag, samt import/eksport av avlsmateriale som sæd, embryoer og ova for avl i Europa. Kommisjonen vil også be Joint Research Centre om å se nærmere på omfanget av forskning på kloning av dyr og evnt muligheter for å intensivere arbeidet. Det er berammet møte mellom EU-kommisjonen og norsk firma BioBank i mars 2009 for å diskutere mulighetene for sporing og merking av klonede dyr.

Kommisjonen vil også ta opp saken både i Rådets CVO-møte (Chief Veterinary Officer) 11.februar 2009 samt i SCoFCAH  (Stående kommite for matkjeden og dyrehelse) - for å be EØS-landene om ytterligere informasjon om status quo.

Tema er EØS-relevant. Norge vil gjennom sin deltakelse i arbeidsgruppe- og SCoFCHA-arbeidet under kommisjonen og når kommisjonen innkaller CVO-ene i EØS-landene til møte, følge saken herunder kunne komme med innspill.

Harald Ribe                Hilde C. Sundrehagen
matråd/EU.del            helse- og mattrygghetsråd


Sendt: 2009-02-05 11:25:05

Spørsmålet om kloning av dyr til matformål skal forbys drøftes for tiden i Kommisjonen. I denne rapporten gjennomgår EU-delegasjonens to ansvarlige på området saken.  

 

Et nærmest enstemmig Europaparlament fattet 3. sept. 2008 en resolusjon der det ba Kommisjonen fremme forslag om å forby kloning av dyr og hindre at eventuelle slakt kommer inn i matkjeden. Forslaget gjelder også import. Til grunn for vedtaket legger parlamentarikerne dyrevelferd- og dyrehelsemessige betenkelighter samt etikk knyttet til dette.

Resolusjonsteksten ligger her.

Ut over høsten 2008 har kommisjonen jobbet med spørsmål rundt kloning av dyr til matformål. Diskusjonen går på det helt sentrale spørsmålet, hvorvidt kommisjonen skal fatte tiltak mot kloning av dyr til matproduksjon, og den juridiske forankring av et eventuelt vedtak. Siden saken trekker så ut, er det grunn til å anta at kommissærene er delt i synet på hva kommisjonen bør foreta seg.  

Kollegiet diskuterte kloning av dyr til matformål i sitt møte 13. januar d.å. Som basis for diskusjonen hadde kommissærene det europeiske matbyrået (EFSA) sin vurdering av mattryggheten og dyrehelse- og -velferdsperspektivet, samt den Europeiske Etikkgruppens (EGE) vurdering. I tillegg inviterte EU-kommisjonen medlemmene av Advisory Group til en diskusjon om temaet i midten av november 2008. Denne gruppen består blant annet av forbrukerorganisasjoner, bondeorganisasjoner og dyre- og avlsorganisasjoner. Berørte parter som normalt ikke inngår i Advisory Group, men som har interesse av temaet, ble også invitert.

EGE ligger direkte under president Barroso's ledelse. Gruppen publiserte sin rapport (se rapporten her) tidlig i 2008 og slår fast at de ikke ser noen "overbevisende argumenter" for å tillate kloning av dyr til matformål. De viser spesielt til de problematiske sidene ved dyrehelse og -velferdutfordringene knyttet til teknologien.  Det foreligger også liten kunnskap om langtidsvirkningene av kloning og de viser til at det er for lite forskning på området.

EFSA publiserte sin endelige rapport i juli 2008 og konkluderer med at det er ingen indikasjoner på at mat fra klonede dyr representerer noen risiko i et mattrygghetsperspektiv og følgelig heller ingen fare for menneskers helse. Derimot viser rapporten til at det er knyttet store utfordringer til dyrehelse og -velferdsspørsmålet. De viser til lave suksessrater for kloning av dyr og høy dødelighet i tidlig alder (også under svangerskapet).

Basert på denne informasjonen vedtok Kollegiet at det er for tidlig å fatte konkrete tiltak når det gjelder kloning av dyr for matformål. Kollegiet ønsker mer informasjon og økt vekt på forskning før de vil se på saken igjen senere denne våren. Kommissær Vassiliou har antydet at saken skal diskuteres påny rundt påsketider. Frem til da skal arbeidet fortsette for å "unngå at mat- og melkeprodukter fra klonede dyr og deres avkom skal introduseres i matkjeden".

Kommisjonen skal (påny) møte de største handelspartnerne om temaet i løpet av de nærmeste to månedene, deriblant USA, Canada, Japan, Brazil, Australia, New Zealand og Argentina. Likeså er det planlagt møter med den europeiske bondeorganisasjonen (COPA COGECA) og den europeiske avlsorganisasjonen (EFFAB). Formålet med disse møtene er å innhente så detaljert informasjon som mulig om omfanget av kloning av dyr i Europa i dag, samt import/eksport av avlsmateriale som sæd, embryoer og ova for avl i Europa. Kommisjonen vil også be Joint Research Centre om å se nærmere på omfanget av forskning på kloning av dyr og evnt muligheter for å intensivere arbeidet. Det er berammet møte mellom EU-kommisjonen og norsk firma BioBank i mars 2009 for å diskutere mulighetene for sporing og merking av klonede dyr.

Kommisjonen vil også ta opp saken både i Rådets CVO-møte (Chief Veterinary Officer) 11.februar 2009 samt i SCoFCAH  (Stående kommite for matkjeden og dyrehelse) - for å be EØS-landene om ytterligere informasjon om status quo.

Tema er EØS-relevant. Norge vil gjennom sin deltakelse i arbeidsgruppe- og SCoFCHA-arbeidet under kommisjonen og når kommisjonen innkaller CVO-ene i EØS-landene til møte, følge saken herunder kunne komme med innspill.

Harald Ribe                Hilde C. Sundrehagen
matråd/EU.del            helse- og mattrygghetsråd


Sendt: 2009-02-05 11:25:05

Til toppen