Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering

Et knapt flertall i Europaparlamentet vil ha bindende mål for energieffektivisering på minst 20 prosent innen 2020. Vedtaket ble gjort med 336 mot 305 stemmer. EU-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen vil i mars 2011 presentere en melding om energieffektivisering, og Europaparlamentet ønsket derfor å komme med innspill til prosessen. Under plenumssamlingen i Strasbourg tirsdag 14. desember debatterte Europapaparlamentet en rapport om energieffektivisering fra danske Bendt Bendtsen fra sentrum-høyregruppen EPP.  Rapporten ble godkjent med stort flertall i plenum 15. desember.

Bindende mål?
Plenumsdebatten fokuserte i stor grad på spørsmålet om bindende mål for energieffektivisering. Det ble også en egen avstemning om dette spørsmålet. Mot Bendtsen og EPP sin anbefaling vedtok parlamentet  bindende mål for energieffektivisering på minst 20 prosent innen 2020. Vedtaket ble gjort med 336 mot 305 stemmer. Flere av representantene for EPP stilte spørsmål ved bruken av  bindende mål blant annet basert på ulike energisystemer og –situasjoner i EUs medlemsland. Sosialdemokratene , De liberale, De grønne og Venstresosialistene på sin side var for bindende mål og understreket at uten bindende mål, er det lite som skjer. Partiene til høyre for EPP vil ikke akseptere bindende mål.

Vil ha mer fokus på energieffektivisering
Europaparlamentet ønsker mer fokus på energieffektivisering da de mener dette er den mest kostnadseffektive måten å nå målet om reduksjon av CO2-utslipp samt for å bedre forsyningssikkerheten. Fokus i rapporten som det ble stemt over går på bedre implementering av eksisterende lovverk (for eksempel ecodesign- og energimerkedirektivet),  prioritering av energieffektive bygninger og rollen det offentlige spiller i å gå foran som et godt eksempel. Videre undrstrekes det at de nasjonale handlingsplanene må følges opp.

Flere parlamentarikere tok i debatten opp at energieffektivisering i stor grad skal implementeres av lokale myndigheter og at det er viktig å trekke dem inn i prosessen. Problemet med å måle energieffektivisering og utfordringen med usikkerheten rundt det statistiske grunnlaget ble også trukket frem av flere. Det ble også fra flere uttalt at energieffektivisering må prioriteres i det neste rammeprogrammet for forskning.

I startfasen på energieffektivisering
Også energikommissær Günther Oettinger deltok i debatten. Han innledet med å minne om at EU på utslippsreduksjon og fornybar energi er på god vei, mens man når det gjelder energieffektivisering er i startfasen. Oettinger understreket at dersom EU ikke handler, vil man heller ikke nå målene om energieffektivisering. Utviklingen i dag går ikke i retning av 20 prosents energieffektivisering innen 2020, men heller 8,9 eller 10 prosent. Også Oettinger ser behovet for et bedre statistisk grunnlag for å beregne energieffektivisering og målene om forbedring, og informerte om at han håper å kunne ha flere tall innen februar-mars 2011. Oettinger fokuserte for øvrig på jobben man har å gjøre med forbedringer i allerede eksisterende kommunale bygninger, muligheten for innsparing i transporsektoren, i industrien og i energibransjen.

Når det gjelder bindene mål, uttrykte Oettinger liten tro på bindende mål siden medlemslandene i dag ikke er rede for det. Han tok til orde for en tilnærming der man først får medlemslandene ombord med frivillige mål og dersom man etter to år ser at det ikke fungerer, vil man revurdere innføring av bindende mål. Energikommissæren understreket likevel at de årlige nasjonale handlingsplanene for energieffektivisering som medlemslandenen må utarbeide skal være basert på 20 prosentsmålet. Dersom Kommisjonen ikke er fornøyd med substansen i handlingsplanene, vil Kommisjonen avvise dem.   

 

Til toppen