Kobler regioner sammen gjennom EU-program

Den skandinaviske «åttemillionerbyen» Oslo, Gøteborg, Malmø og København planlegges å kobles sammen med høyhastighetstog og en skinnebasert godskorridor. Prosjektet er blant annet finansiert av EUs program for grenseoverskridende arbeid INTERREG og varer frem til 2014.

- En nylig utredning fra rådgiverselskapet Atkins viser at det er marked for et høyhastighetstog for både gods og passasjerer mellom Oslo og København med et forventet passasjertall på 9,4 millioner i året. Det fortalte prosjektleder i Oslo Kommune, Floire Nathanael Daub som var en av innlederne da skandinaviske regionskontorer i Brussel var samlet til frokostmøte 30. mai. 

Prosjekt på skinner
Prosjektet «Den skandinaviske åttemillionerbyen» startet opp i 2011. Tilsammen 14 partnere på strekningen Oslo-Gøteborg-Malmø-København arbeider sammen for å utrede konkrete modeller for finansiering og utbygging av ny og moderne jernbaneinfrastruktur med tilkobling til det europeiske nettverket for høyhastighetstog.

Det arbeides også med å få til koordinerte beslutninger hos nasjonale myndigheter i Sverige, Danmark og Norge for utbygging.

- Vi jobber for at de skal enes om utbygging i 2013, forteller Daub.  

Hovedmålet med utbyggingen er å binde sammen kunnskaps- og kompetansemiljøer i korridoren mellom Oslo og København til en felles integrert bo- og arbeidsmarkedsregion med global konkurransekraft.

- Kortere reisetid legger til rette for økt mobilitet som fører til at man bedre kan ta ut potensialet i regionene innen eksempelvis utdannings- og forskningssamarbeid, sier regionalråd ved EU-delegasjonen Jan Edøy som også innledet på frokostmøtet.

Han understreket videre hvordan dette prosjektet viser nytten av Interregprogrammene som virkemiddel for å utvikle felles satsinger på tvers av landegrenser. Prosjektet har et totalbudsjett er på 2,9 millioner euro og vil pågå til høsten 2014. Kommuner og fylkeskommuner i Norge, Sverige og Danmark deltar som partnere i prosjektet. I tidligere prosjekt, også finansiert gjennom INTERREG, er det foretatt en kartlegging av mulighetene for høyhastighetstog på dette strekket.

Gods med tog
- Utvikling av internasjonalt næringsliv krever at man kan bevege seg enkelt over landegrensene, sa Floire Nathanael Daub i Oslo Kommune.

Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune innledet også på møtet og påpekte i tillegg behovet for å få bedre fraktmuligheter av gods på tog for imøtekomme fremtidige utfordringer med økt import til Norge og økt godstrafikk på trailere inn i Norge.  

I forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 ligger det planer om å bygge dobbelt togspor mellom Oslo og Halden for å bedre kapasiteten til jernbanen på denne strekningen både for passasjerer og frakt av gods. 

- Det er bred politisk enighet om utbygging av dobbeltspor i det såkalte Intercity-triangelet mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien. Tempoet i en slik utbygging avhenger av hvilke investeringsrammer som regjeringen og Stortinget vil stille til rådighet, sier transportråd ved EU-delegasjonen Olav Grimsbo.

Utfordringen videre er å få enighet mellom nasjonale myndigheter i Norge, Sverige og Danmark om å bygge dobbelt spor til København, aller helst utbygging av infrastruktur for høyhastighetstog, dersom det er politisk villighet til det. Det er en av hovedoppgavene til dette prosjektet, avsluttet Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune. 

Til toppen