Kommisjonen vurderer økt samarbeid i Nordsjøen

Økt nordsjøsamarbeid er ønskelig innen rammen av EUs maritime politikk. Generaldirektoratet for maritime saker i Europakommisjonen arrangerte 5. april et konsultasjonsmøte med EU-landene om samarbeidet om Nordsjøen. Norge deltok også på møtet. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer.

Oppsummering:

- Ingen støtte til en egen nordsjøstrategi fra EU nå
- Ønske om gradvis tilnærming basert på eksisterende politikk, virkemidler og organisering under EUs maritime politikk
- Ønske om en oversikt over eksisterende politikk og aktører i Nordsjøen – Kommisjonen vil ta tak i dette
- Videre tilrettelegging av diskusjon om bedre kommunikasjon, samarbeid og koordinering ønskelig
- Kommisjonen ønsker å fremme et ”dokument” om Nordsjøen i 2012/2013 – usikkert i hvilken form 

Grunnlaget for møtet var et kartleggingsdokument som følger vedlagt. Fra Fiskeri- og Kystdepartementet deltok avdelingsdirektør Petter Meier, seniorrådgiver Mari Kvaal i tillegg til miljøråd Knut F. Kroepelien ved EU-delegasjonen. Møtet ble ledet av enhetssjef Haitze Siemers og nasjonal ekspert Hermien Bussbach fra generaldirektoratet for maritime saker. Alle nordsjølandene med unntak av Frankrike deltok. I tillegg deltok Irland og Polen da de har det kommende formannskapet i EU.

Nordsjøsamarbeid innen rammen av EUs maritim politikk
Kommisjonen innledet med å vise til diskusjonene i komiteen under EUs integrerte maritime politikk fra 2007 og til de korresponderende regionale initiativene i Østersjøen. Kommisjonens ønske var å ha en åpen diskusjon om bedre samarbeid rundt Nordsjøen innenfor rammen av den maritime politikken. Det ble presisert at Kommisjonen ikke ønsker å erstatte eksisterende strukturer, men undersøke muligheten for forbedringer.

Det ble vist til at Europaparlamentet i flere sammenhenger har etterspurt et bedre samarbeid omkring Nordsjøen og at den regionale Nordsjøkommisjonen også ser behov for styrking av samarbeidet.

I rundene rundt bordet fremkom det særlig at landene ikke ser behov for en egen nordsjøstrategi da det er allerede flere prosesser og institusjoner.  Alle nordsjølandene ønsker en gradvis tilnærming basert på eksisterende politikk, virkemidler og organisering under EUs maritime politikk. Tyskland med støtte fra Nederland kunne se det som hensiktsmessig med en god oversikt over eksisterende politikk og aktører i Nordsjøen. Kommisjonen vil ta tak i dette.

Bedre koordinering og kommunikasjon
Det kom frem under møtet at tilrettelegging for bedre kommunikasjon, samarbeid og koordinering er ønskelig, men ingen konkrete forslag. Aktuelle temaer i en slik diskusjon kan være bruk av offentlige midler, forskning og kunnskapsoppbygging, klimapåvirkning og prosjektsamarbeid.

Det var imidlertid ingen støtte til Polen på spørsmål om Rådskonklusjoner om Nordsjøen under polsk formannskap, heller ingen støtte til initiativer rundt maritim transport i dette forumet.

Norge orienterte kort om arbeidet med forvaltningsplaner herunder en forvaltningsplan for Nordsjøen i 2013. Samtidig fremhevet de arbeidet i havmiljøkonvensjon OSPAR om miljøtilstanden i Nordsjøen.  

Prosessen videre
Kommisjonen vil følge opp videre med å lage en oversikt over hvordan arbeidet med Nordsjøen skjer i dag og se på mulighetene for bedre kommunikasjon. De ønsker i tillegg å fremme et skriv om Nordsjøen som skal legges frem i 2012/2013, men de er svært usikre på hvilken form det bør ha.

Det første som vil skje nå er at et referat fra møtet legges ut på nettstedet maritimt forum, og at nordsjølandene kan legge ut relevante dokumenter samme sted. Videre er det anledning til å spille inn kommentarer til et rammenotat om samarbeidet.

Til toppen