Historisk arkiv

Kommunal håndheving av overtredelsesgebyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Lovendringen som åpner for kommunal håndheving av visse vanlige overtredelser av politivedtektene trer i kraft 1. juli 2012, sammen med fastsatt forskrift.

Lovendringen som åpner for kommunal håndheving av visse vanlige overtredelser av politivedtektene trer i kraft 1. juli 2012, sammen med fastsatt forskrift.

Ordningen med kommunal håndheving i form av overtredelsesgebyr er allerede utprøvd i Oslo, Bergen og Trondheim, og tilbys nå til alle kommuner. Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr omfatter bestemmelser i politivedtektene om forsøpling, renhold, rydding og strøing av fortau og sikring av ferdsel uten hinder av snø- og takras. De nye reglene skal gi mulighet for mer effektiv oppfølging av slike overtredelser, og samtidig bidra til ensartet praksis i kommunene.

Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter.