Kommunalnytt nr. 3 2016

Nyhetsbrev | Dato: 19.04.2016

Månedens eksempel: Sømna, Tvedestrand og Austrheim mer enn doblet antallet kvinner i kommunestyrene sine

I forkant av forrige lokalvalg, inviterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommuner som hadde under 30 prosent kvinner i sine kommunestyrer til å delta i Lokalvalgdagen. Temaet for dagen var hvordan en kan få flere kvinner til kommunestyret ved neste valg.

Høring av forslag til ny kommunelov

Kommunelovutvalgets utredning (NOU 2016: 4) ble sendt på høring 6. april 2016. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov, og lagt frem forslag til en ny lov.

Stortinget har vedtatt å oppheve samkommunemodellen

Den 5. april vedtok Stortinget regjeringens forslag om å avvikle samkommunemodellen. Samkommunemodellen er hjemlet i kommuneloven og tilrettelegger for samarbeid på mange sentrale kommunale ansvarsområder.

Etikkonferansen 2016 om åpenhet og kontroll

Etikkonferansen ble avholdt 13. april 2016 i Oslo med et rekordstort antall påmeldte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge (TI) inviterte folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren til erfaringsutveksling og inspirasjon til fornyet innsats på etikkfeltet. Hvordan kan åpenhet, varsling og kontroll bidra til å styrke innbyggernes tillit til kommunene?

Det andre konsultasjonsmøtet mellom regjeringen og KS

Det andre konsultasjonsmøtet i 2016 mellom regjeringen og KS ble avholdt 19. april. Hovedtema for møtet var reformer og utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Altså enkeltsaker fra departementene som omtales i kommuneproposisjonen for 2016.