Kommunalnytt nr. 7 2015

Nyhetsbrev | Dato: 13.10.2015

Månedens eksempel - Gjemnes kommune

I løpet av sommeren 2015 har det vært endringer på ROBEK-listen. Inn- og utmeldinger på sommeren baserer seg på regnskapene til kommunene som bli vedtatt innen juni. Ni kommuner har blitt meldt inn, mens åtte kommuner har blitt meldt ut. Det er nå 50 kommuner i ROBEK.

Videregående elever bidro som valgfunksjonærer i Sarpsborg kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret i vår kommunene til å tenke nytt i rekrutteringen av valgmedarbeidere. Etter en lovendring kan ikke lenger kommunene bruke listekandidater som valgfunksjonærer, noe flere kommuner har opplevd som utfordrende. En av kommunene som valgte å se til den yngre garde for hjelp til valggjennomføringen på valgdagen, var Sarpsborg kommune. Valgansvarlig i Sarpsborg kommune, Lene Skytte Gunstrøm, er svært fornøyd med ungdommenes innsats.

Regjeringen foreslår realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 mrd kroner i 2016

Av den samlede inntektsveksten til kommunesektoren er 4,7 milliarder kroner frie inntekter. De frie inntektene vokser med til sammen 4,1 prosent, som er en realvekst på 1,4 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2016 på 2,7 prosent.

Samarbeid mellom frivillige og kommuner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte torsdag 10. september et inspirasjonshefte om hvordan kommunene og frivillige organisasjoner kan samarbeide bedre.

Invitasjon til læringskonferanse

Kommunal- og moderniseringsdepartmentet, i samarbeid med partene i arbeidslivet, inviterer hele kommune-Norge og andre interesserte til avslutningskonferanse for Sammen om en bedre kommune i Oslo 1. desember 2015.

Endring i kommuloven om valgbarhet til kontrollutvalget tar til å gjelde

1. november endres kommuneloven slik at også medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité og fylkestingskomité er utelukket fra å sitte i kontrollutvalget.

Rundskriv om konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting

Før hvert valg sender departementet ut et rundskriv til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene. I rundskriv H-12/15 som ble sendt ut 20. august, orienterer departementet om reglene for valg av folkevalgte organer i kommunene og fylkeskommunene