Kommunalnytt nr. 9. 2015

Nyhetsbrev | Dato: 17.12.2015

Larvik + Lardal = sant

Larvik kommune og Lardal kommune leverte i slutten av november sin søknad om å slå seg sammen til èn kommune.

Veileder: Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Selv som det i stor grad er opp til kommunene å avgjøre hvor omfattende en ønsker at en slik omstillingsprosess skal være, så er det en del som er felles for alle. Departementet har derfor utviklet en veileder som skisserer de formelle rammene i byggingen av nye kommuner.

Høring - forslag om nytt inntektssystem for kommunene

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2016, vil regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen. Regjeringens forslag ligger nå ute på høring.

Ny utgave av Kontrollutvalgsboken

Nå har det kommet ny utgave av Kontrollutvalgsboken. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Innovasjonsprisen 2016 åpner snart for søknader

I juni 2016 vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele ut innovasjonsprisen for tredje gang. Prisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Tidligere har Arendal og Sandnes vunnet prisen på 500.000 kroner, som blir delt ut på Arendalskonferansen i juni.

Digital sluttrapport for programmet Sammen om en bedre kommune

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune (2011-2015) avslutter som planlagt etter 4 år med nesten 100 lokale prosjekter. 109 kommuner har deltatt i programperioden. Temaene kommunene har arbeidet med har vært sykefravær, kompetanse/rekruttering, heltidskultur og omdømme.

Heltidsmodellen – tall er ikke nok

Heltidskultur og ufrivillig deltid er ett av fire temaer som inngår i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». Kommunene som arbeider med heltid rapporterer at økonomi er en av utfordringene i arbeidet med å etablere en heltidskultur.

Støtte til infrastrukturprosjekter i forbindelse med kommunesammenslåinger

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortingets kommunal- og forvaltningskomite at det skal etableres en bevilgningsordning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak. Ordningen skal tilgodese kommuner som har søkt eller fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

Kompetansekartlegging av innvandrere

Frøya kommune er en av kommunene i landet med høyest arbeidsinnvandring. Nærmere 20 % av befolkningen er flerspråklige. Høy arbeidsinnvandring kan gi utfordringer for god integrering i lokalsamfunnet. På Frøya ble løsningen et samarbeid der både kommunen og næringslivet i fellesskap tar ansvar og ønsker innvandrere til kommunen velkommen.

Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2016

Stortinget vedtok 12. desember rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2016. Vedtakene er i tråd med kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling.

God jul fra kommunalavdelingen

Sist, men ikke minst, ønsker vi i kommunalavdelingen alle våre lesere og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år.