Kommuneparlamentarisme fungerer etter hensikten

Parlamentarisme i norske kommuner og fylker har fungert som forutsatt. Ansvaret for beslutningene som treffes er blitt tydeligere, skillelinjene i politikken kommer klarere frem og den folkevalgte styringen har økt.

Dette kommer frem i en ny rapport om parlamentarismemodellen i norske kommuner og fylkeskommuner som Universitetet i Nordland har laget på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Rapporten ser på bakgrunnen for innføringen av modellen og redegjør for tidligere studier på området. Videre har forskerne sett nærmere på byene og fylkeskommunene som bruker parlamentarismemodellen.

- Det er positivt at et flertall av politikerne som opererer i parlamentarisk styrte byer og fylkeskommuner oppgir at de vil fortsette med modellen. Det taler for at modellen virker. Jeg merker meg at forskerne fremsetter argumenter for at modellen bør forbeholdes de større kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en kommentar.

Rapporten konkluderer med at parlamentarismemodellen stort sett har virket som forutsatt, men forskerne problematiserer og argumenterer for at kommunestørrelse kan ha betydning for om parlamentarismemodellen bør innføres. Samtidig fremheves det at det er de folkevalgte selv som bør få bestemme styringsform, men forskerne foreslår at det innføres et krav om 2/3 flertall blant de folkevalgte for å innføre styringsformen.

Departement vil oversende rapporten til Kommunelovutvalget, som vil ta med seg anbefalingene inn i sitt videre arbeid.

Lese rapporten:
Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i sammenlignende perspektiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen