Kommuneplan for Trondheim

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Trondheim kommune ønsker å bygge boliger på jorder i og rundt Trondheim. Det er lagt ned innsigelse fra statlige myndigheter begrunnet i vern av god matjord. Landbruks- og matdepartementet har etter regjeringsskiftet endret sin anbefaling i saken.

Trondheim kommune ønsker å bygge boliger på jorder i og rundt Trondheim. Det er lagt ned innsigelse fra statlige myndigheter begrunnet i vern av god matjord. Landbruks- og matdepartementet  har etter regjeringsskiftet endret sin anbefaling i saken. 

De omstridte arealene (8 delområder) i kommuneplanen for Trondheim består i hovedsak av svært god matjord. - Det er derfor foretatt en vanskelig avveining mellom kommunens behov for tomtereserver og viktigheten av å bevare god matjord for framtidig produksjon og beredskap, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Sterk befolkningsvekst
Landbruks- og matdepartementet  har lagt vekt på at Trondheim kommune har sterk befolkningsvekst og stort boligbehov. Kommunen ønsker å ha tomtereserver i planen fordi det er usikkert om og når områdene blir bygd ut. Kommunen har over tid arbeidet bra med fortetting og ny bruk av allerede utbygde områder. Nye boligområder i Trondheim kommune må sannsynligvis uansett komme på dyrka mark eller i markaområder på lang sikt. Utbygging av de omstridte områdene bygger opp om et mål om fortetting og videreutvikling av eksisterende boligbebyggelse. 

Legge til rette for tomtereserver
Landbruks- og matdepartementet anbefaler derfor i sin nye innstilling overfor Kommunal- og moderniseringsministeren at innsigelsene fra Fylkesmannens landbruksavdeling begrunnet i vern av dyrket mark ikke tas til følge. Landbruks- og matdepartementet  opplever saken som vanskelig og spesiell, men konkluderer med at pressituasjonen og boligbehovet i Trondheim tilsier at kommunens ønske om å legge til rette for tomtereserver bør støttes, selv om dette innebærer omdisponering av verdifull dyrket mark. 

- Jeg er opptatt av at kommunen i sin byutvikling framover legger vekt på å utnytte potensialet for utbygging, fortetting og ny bruk av allerede omdisponerte områder før nye områder tas i bruk, sier Listhaug.  

E6  Melhus
Etter regjeringsskiftet har Landbruks- og matdepartementet også endret sin anbefaling i innsigelsessaken knyttet til E6 Håggåtunnellen-Skjerdingstad i Melhus kommune. Også i denne saken foreligger sterke interesser knyttet til vern av matjord. Etter en samlet vurdering er Landbruks- og matdepartementet  kommet til at innsigelsen fra Fylkesmannen ikke bør tas til følge. Landbruks- og matdepartementet  legger vekt på kommunens oppfatning om at den planlagte kryssløsningen vil kunne bidra til mindre press på dyrket mark i andre deler av kommunen.