Kommunikasjon med afghanske myndigheter

Bergens Tidende skrev torsdag at afghanske myndigheter er opprørt over returer fra Norge, og at de nå truer med å stenge grensen for tvangsreturer. Det er ikke tilfelle.

– Norge mottok en note fra afghanske myndigheter i november 2014 der de ga uttrykk for bekymring vedrørende returer til Afghanistan. Vi har mottatt informasjon fra ambassaden i Kabul om at liknende henvendelser også ble sendt Nederland, Storbritannia og Sverige. I den påfølgende dialogen med afghanske myndigheter ble det klarlagt at det ikke var behov for å følge opp henvendelsen videre på nåværende tidspunkt, sier statssekretær Jøran Kallmyr. 

Norge er i jevnlig dialog med afghanske myndigheter om retur. I mellomtiden gjennomføres returer i henhold til folkerettslig sedvane og de avtaler Norge har med Afghanistan om dette.

– Politiets utlendingsenhet og ambassaden i Kabul har løpende dialog med relevante afghanske myndigheter om gjennomføringen av konkrete returer. Dette samarbeidet fungerer godt, også i perioder der partene har behov for å diskutere eventuelle justeringer i den praktiske gjennomføring av avtalen, sier Kallmyr. 

Norge og Afghanistan har integrert retur i sitt strategiske partnerskap som omhandler helheten av Norges bilaterale avtaler med Afghanistan (inngått 2013). I tillegg har Norge en returavtale som regulerer de praktiske forholdene ved gjennomføring av retur (inngått 2005). Sistnevnte er en trepartsavtale mellom Afghanistan, UNHCR og Norge. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur. Norge har omfattende program hvor det gis reetableringsstøtte ved retur til Afghanistan. Som det eneste landet gis det også økonomisk bistand til tvangsreturnerte. 

Etter folkerettslig sedvane påligger det enhver stat å ta tilbake egne borgere. En returavtale bidrar til praktisk å legge til rette for returer i ordnede former.

Til toppen