Kompetansepluss hjelper voksne på veien til fagbrev

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny rapport fra NIFU viser at arbeidstakere uten formell kompetanse kan ha stor nytte av opplæringen gjennom kompetansepluss. Ordningen gir en mulighet til å forberede seg til å ta fagbrev ved siden av fast arbeid. – Funnene i denne rapporten viser at målrettet og tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom Kompetansepluss kan gi flere motivasjon og muligheten til å ta et fagbrev. Det er gode nyheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring.

I evalueringen av ordningen påpeker NIFU blant annet at store deler av suksessen er avhengig av kurstilbydere som tar seg av store deler av rekrutteringen av virksomheter og deltakere, kartlegging og gjennomføring.

– Arbeidslivet endrer seg og det blir viktigere med formell kompetanse. Derfor er det fint at vi har ordninger som Kompetansepluss som legger til rette for at mennesker med lang erfaring, men med lav formell kompetanse, kan få muligheten til et fagbrev i fremtiden. Norge trenger flere fagarbeidere, og for den enkelte er det en økt trygghet å ha et fagbrev, sier Sanner. 

Resultater i evalueringen

 • Av de 90 prosent som sier de planlegger å ta fagbrev svarte halvparten at de ikke planla det før de startet på kurset.
 • Ordningen ser ut til å dekke et behov for formalisering av kompetanse i deler av arbeidslivet der det formelle utdanningsnivået er lavt og tradisjon for fagopplæring er relativt begrenset.
 • Fleksibilitet i utforming av kursene har bidratt til at kursene er tilpasset både arbeidstakernes ulike ferdighetsnivåer, og tilpasset de ulike virksomhetenes arbeidsoppgaver.
 • Det er stor variasjon på deltakernes språklige ferdigheter, noe som delvis kan forklares med at over halvparten har innvandrerbakgrunn.
 • Ni av ti deltakere sier at kurset er relevant for deres egne arbeidsoppgaver. Denne vurderingen deles også av virksomhetene selv.
 • Evalueringen viser at denne ordningen har potensiale til å nå mange arbeidstakere uten formell kompetanse og som trenger en spesiell type oppfølging.

Fakta om Kompetansepluss

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
 • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområdet. Det innebærer at de ikke behøver noen form for opplæring før de går opp til fagprøven.
 • Kompetanse Norge på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet forvalter og tildeler midler til prøveordningen med opplæring i svake grunnleggende ferdigheter i sammenheng med fagområdet det kan være aktuelt å ta en fagopplæring.
 • Ordningen ble startet i 2018, og over 1000 bedrifter fikk støtte til å gi ansatte opplæring.
 • Oversikt over de som har fått tildelt midler ligger på www.kompetansenorge.no/tildelinger.