Konferanse om smartere innovasjonspolitikk

Rapport fra næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen

Innovasjonspolitikken i EU er for komplisert. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Ernst&Young om smartere og mer strømlinjeformet innovasjonpolitikk i EU. Tidlig i mai ble rapporten presentert på en konferanse i Brussel. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Innovasjonspolitikken i EU er for komplisert. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Ernst&Young om smartere og mer strømlinjeformet innovasjonpolitikk i EU. Tidlig i mai ble rapporten presentert på en konferanse i Brussel. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Europakommisjonens president José Manuel Barroso innledet konferansen med å vise til Europakommisjonens uttalelse i forbindelse med Europadagen 9. mai. I sitt innlegg ønsket han Ernst&Young-rapporten velkommen og la vekt på viktigheten av innovasjon, forskning og utdanning for å realisere EUs vekststrategi. Han viste til Finland og Tyskland som gode forbilder i EU. Nå gjelder det å få vedtatt forslagene Kommisjonen har fremlagt i handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act, SMA); europeisk patent, standardisering, risikovillige kapitalfond og offentlige anskaffelser som fremmer innovasjon. Han annonserte at Europakommisjonen i september vil legge fram forslag til Single Market Act II (SMA II).

Barroso understreket viktigheten av EUs fremtidige forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og satsingen på industrielt lederskap og bidrag til håndtering av samfunnsutfordringer.  Ulike former for støtte til små- og mellomstore bedrifter (SMB), blant annet finansiering gjennom det foreslåtte COSME-programmet for små og mellomstore bedrifter, ble også fremhevet.

Barroso kommenterte den nyvalgte franske presidentens krav om å supplere innstrammingspolitikken med vekststimulerende tiltak. Han viste til at mange forslag for å skape bedre balanse allerede var fremlagt; anvendelse av prosjektobligasjoner, styrket rolle for Den europeiske investeringsbanken (EIB) og innretning av strukturfondene for å skape økonomisk vekst og sysselsetting. Her er det nå spørsmål om å vise handlekraft fra Det europeiske råds side.

Situasjonen i de ulike landene er svært forskjellig, og land med fiskalt handlingsrom oppfordres til å utnytte dette til å fremme økonomisk vekst.

Makten i forenkling
Rapporten presentert av Ernst&Young tar utgangspunkt i at innovasjon er essensiell for å fremme EUs vekst og sysselsetting.  Følgende utfordringer fremheves:

  • Innovasjonspolitikken i EU er for komplisert;
  • Andelen privat finansiering er synkende, i kontrast til USA og Japan. Bare Sverige, Finland og Danmark har privat finansiering over to prosent av BNP;
  • Svak posisjon innen IKT og stort gap i forhold til USA og Japan innen teknologiintensive sektorer;
  • Behov for bedre infrastruktur for e-kommunikasjon;
  • Mangel på et genuint integrert marked for kunnskapsintensive tjenester, herunder hindringer for risikovillige investeringer.

I rapporten foreslås tre nivåer for å fremme innovasjon i EU, ut fra en målsetting om effektivisering og reduksjon av administrative byrder:

  1. Myndighetene skal lede an med å utvikle et innovativt miljø med førsteklasses infrastruktur, høykvalitets utdanning og legalt regelverk som virker befordrende på forskning og innovasjon;
  2. Behov for initiativ til å styrke bånd mellom forskere, entreprenører og private investorer ved hjelp av offentlige fond og skattekreditter;
  3. Eksisterende innovasjonstiltak innrettes mot langsiktige mål, bl.a. strategisk utnyttelse av offentlige anskaffelser og etablering av innovasjonspartnerskap innenfor utvalgte områder for å motvirke markedssvakheter.

I paneldebatten ble rapporten jevnt over positivt mottatt. Generaldirektør Robert-Jan Smits i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning fulgte opp Barrosos kommentar om raskere beslutningsprosess og behovet for å unngå dårlige kompromiss.  

Avslutningsvis holdt Jimmy Wales, grunnlegger av Wikipedia, en tale hvor han presenterte sine personlige erfaringer med mislykkede prosjekter før han lyktes i fjerde forsøk. Selv om også han fant flere positive elementer i rapporten, hadde han kritiske kommentarer til mangelen på privatfinansiert forskning og innovasjon i Europa og den store bruken av offentlige midler.

USA har fordelen av et felles marked og stordriftsfordeler i sin markedsføring i motsetning til i Europa hvor man forsatt i stor grad opererer ut fra et nasjonalt perspektiv i mangel av et felles digitalt marked. Ellers viste han til hvor lett det er å etablere en bedrift i USA og til en kultur som aksepterer at man kan mislykkes men samtidig få flere sjanser.

Til toppen