Kongsvinger sykehus til Ahus

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag vedtatt at Kongsvinger sykehus overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019. Fødetilbudet skal videreføres som i dag.

- Dette er en viktig dag for pasienter, pårørende og ansatte ved Kongsvinger sykehus. At Kongsvinger sykehus får tilknytning til Akershus universitetssykehus HF kan gi nye muligheter for helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og bedret rekruttering, sier Bent Høie.

Han viser også til at ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Akershus universitetssykehus HF. - Befolkningen får færre sykehus å forholde seg til og også kortere reisevei i mange tilfeller, sier Høie.

Foretaksmøtet viste til at det er gjennomført en åpen og grundig utredning i saken. Kommunene som bruker Kongsvinger sykehus og brukerne ved Kongsvinger sykehus har ønsket at sykehuset blir en del av Akershus universitetssykehus. Styret i Helse Sør-Øst pekte på utfordringer og risiko knyttet til IKT-infrastrukturen og kapasiteten innen psykisk helsevern, og anbefalte at Kongsvinger sykehus skulle tilhøre Sykehuset Innlandet.

- Begge alternativer ivaretar pasientsikkerheten. Derfor har jeg lagt størst vekt på de lokale ønskene slik at foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus endres fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.

Foretaksmøtet legger vekt på at føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan om økt samarbeid mellom sykehusene i helseforetakene og avklart oppgavedeling skal legges til grunn.

Sykehuset Innlandet HF skal avklare fremtidig sykehusstruktur høsten 2017.

- Denne avklaringen om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil være viktig av hensyn til videre planlegging både i Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF, sier Høie.

Les foreløpig foretaksprotokoll