Konkurransekraft og lønnsomhet i norsk sjømatnæring

Innledning på lunsjmøte med Fiskebåtredernes forbund og FHL, Ålesund 17. januar 2014

 Sjekk mot fremføring

 

Kjære alle sammen,

Jeg setter stor pris på å være sammen med dere her Ålesund i dag. Før jeg kom hit, har jeg allerede rukket to interessante besøk, både hos Strand Rederi og hos Denomega og LEGASEA. Der har jeg fått høre om arbeidet med å utvikle våre marine ressurser gjennom ny kunnskap.  Nettopp i dette spennet mellom lange tradisjoner og ny forskningsfront finner vi det mangfoldet sjømatnæringen representerer! Her ligger også mitt engasjement for kunnskapsutvikling.

 Stolte tradisjoner for utvikling

Det er ikke helt tilfeldig at jeg ønsket å komme akkurat hit til Ålesund for å snakke om konkurransekraft og lønnsomhet i norsk sjømatnæring. Opp gjennom historien har sunnmøringer på ulike felt vært gode til nettopp dette: se og gripe muligheter, utvikle produkter, bygge opp og drive lønnsom og økonomisk bærekraftig næringsvirksomhet. 

Betydningen av samhandling

Jeg også veldig imponert over den samhandlingen dere har klart å få til på tvers av marin og maritim sektor. Dere er en spydspiss i en ny utvikling. Jeg regner derfor med å få med meg mange gode råd tilbake til Oslo.

Løfte konkurransekraften for næringslivet

Blant regjeringens satsingsområder er første punkt nettopp å løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge slik at det skapes flere arbeidsplasser. Det er denne verdiskapingen som i dag finansierer og fortsatt skal finansiere velferden vår i fremtiden.  

I norsk økonomi ser vi en tendens til todelig– mellom oljeindustri og øvrig næringsliv. Det er regjeringens entydige mål at Norge skal bli mindre oljeavhengig. 

Skal vi klare dette, må vi øke konkurransekraften gjennom kunnskapsarbeid som forskning, innovasjon og næringsutvikling. At sjømatnæringen er en svært viktig næring for Norge, trenger jeg ikke å fortelle dere i Ålesund. 

For spesielt interesserte?

Derimot har ikke alle innenfor Østlandets grenser tatt dette innover seg.  Jeg er derfor opptatt av at både vi som er politikere og dere i næringen må gjøre det vi kan for å skape interesse og bidra til debatt som gjør det mulig for andre utenfor næringen å følge de viktigste trendene i næringen. 

Norsk sjømatnæring - En global aktør

Eksporttallene for 2013 befester næringens sentrale og globale posisjon. Vi opplever at verdien av den totale eksporten overstiger hele 61 mrd. kroner, en økning på over 13 prosent målt mot den tidligere rekorden i 2010. 

Et norsk sjømateventyr

Den viktigste forklaringen til eksportrekorden er økt etterspørsel etter norsk laks, som igjen har ført til høy pris. For laksenæringen ble 2013 derfor et drømmeår. Verdien på eksport av laks og ørret utgjør faktisk 70 prosent av fjorårets totale eksportverdi for sjømat fra Norge. 

Uutnyttet potensial

Når det gjelder torsk, er bildet derimot mer sammensatt. Vi har aldri eksportert så mye torsk ut av landet som vi gjorde i fjor, men verdien av eksporten følger ikke i samme takt som volumene. Mens verdien av torskeeksporten steg med 4 prosent, økte volumene med hele 38 prosent. Eksportørene får dermed mindre igjen for volumene de skiper ut. Det er helt klart en utfordring.

 Som nasjon har vi et fantastisk utgangpunkt. Havet har alltid vært nordmenns kilde til mat, overlevelse og velstand. Denne regjeringen ønsker å bygge videre på disse mulighetene. 

Forenkle - Fornye - Forbedre

Sammen med næringsministeren vil jeg arbeide for å føre en god politikk for norsk næringsliv generelt – og for norsk sjømatnæring spesielt. 

Vårt mål er å bidra til å skape et sterkt og mangfoldig næringsliv, hvor vi setter framtidig verdiskaping i høysetet. Vi vil derfor spesielt legge til rette for å styrke konkurransekraften, forenkle skjemaveldet og stimulere til ny kunnskapsbygging og innovasjon. 

Denne regjeringen vil føre en politikk som skal gjøre hverdagen enklere. – både for enkeltmenneskene og for bedriftene. Vi vil at gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke mer av tiden sin på å skape verdier. 

Lønnsomhet i alle deler av verdikjeden

Vi mener at lønnsomhet – i alle deler av verdikjeden – er særdeles viktig.

En lønnsom og attraktiv næring vil sikre at fremtidige generasjoner kan leve av å høste av de betydelige sjømatressursene vi har langs kysten vår. Om ikke på havet, så i andre posisjoner i sjømatnæringen. Ikke minst muligheten til å høste fra de uante framtids­mulighetene som venter i havet. 

Det er med glede jeg registrerer at store deler av sjømatnæringen erfarer god lønnsomhet. Dette vil vi styrke. 

Friere rammer for bærekraftig vekst

Ikke minst har vi tro på at næringen vil vokse seg sterkere med friere rammer for bærekraftig vekst. Derfor har vi varslet ytterligere strukturering. Jeg ønsker innspill fra dere til hvordan vi kan gi friere rammer for bærekraftig vekst – i hele marin sektor. Her er jeg lutter øre. 

Nærheten til store sjømatmarkeder og vår kunnskap om landbasert foredling gjør økt verdiskaping mulig. Men målet kan ikke nås ved å se på industrien isolert. Også fiskeflåten er avhengig av en lønnsom fiskeindustri. Vi vil derfor la utvalget som er oppnevnt for å gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge, arbeide videre.

Jeg ser fram til å bli presentert for utvalgets forslag til løsninger på disse utfordringene. 

Jeg kan love at regjeringen skal gå de særskilte rammevilkårene for sjømatnæringen nærmere etter i sømmene. Dersom vi skal kunne nærme oss visjonen om mangedobling av verdiskapingen, må vi snu hver stein for å styrke verdiskapingen i alle ledd. Da må vi tørre å tenke nytt og se både på strukturen i næringen og på regelverket. 

Betydningen av å satse på kunnskap i dag!

Kunnskapssatsingen vår går som en blå tråd gjennom hele regjeringserklæringen – og gjelder selvfølgelig også den marine satsingen. Norsk sjømatnæring er allerede en drivkraft for norsk forskning og teknologiutvikling i verdensklasse. Det er de marine miljøene, blant annet her i Ålesund, eksempler på. 

Rekruttering

Det er viktig at næringen er synlig som en interessant og spennende arbeidsplass for personer med ulik fagbakgrunn og på ulike utdanningsnivå. Samtidig er det en hard konkurranse om kompetent arbeidskraft. Deler av sjømatsektoren og regionene erfarer denne kampen daglig.

Jeg er åpen for forslag til hvordan vi i fellesskap kan arbeide for at næringen og regionene oppleves som attraktive og får god tilgang på kompetent arbeidskraft. 

Stolt ambassadør

Jeg vil avrunde med å si at jeg kjenner stolthet over å ha blitt satt til å utvikle politikk for en næring som skaper så store verdier og som betyr så mye for bosetting og sysselsetting langs hele kysten.  Jeg vet samtidig hvor verdifullt det er å kjenne til og forstå synspunktene til dem som blir mest berørt av politiske beslutninger. Derfor er det viktig for meg å lytte og lære. Derfor er besøket mitt hos dere her i dag også en anledning til å høre hva dere mener og hvilke innspill dere måtte ha. 

Takk for oppmerksomheten.