Konkurransekraftmøte

Statsminister Erna Solbergs innledning på møte med næringslivet og flere departementer om konkurransekraft 10. juni 2015.

Velkommen til møte om konkurransekraft for norsk næringsliv og omstilling av norsk økonomi.

Norsk økonomi har styrker og svakheter.

Blant våre styrker er:

  • Store, produktive og fremtidsrettede teknologibedrifter.
  • Vi har verdensledende kunnskapsmiljøer fordelt over store deler av landet.
  • Og relativt sett – lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Blant våre svakheter finner vi:

  • At mye av den økonomiske veksten i Norge har vært drevet av høy oljepris og høy aktivitet i olje- og gassnæringen, og tilhørende leverandørindustri.
  • Stor etterspørsel fra petroleumssektoren har igjen drevet lønningene opp, og vår kostnadsmessige konkurranseevne har gått ned.

Det er disse to svakhetene som nå har utløst den omstillingen vi skal gå gjennom. Det har vært kjent lenge at aktiviteten i olje- og gassektoren ville gå ned. Nå har et kraftig fall i oljeprisen fremskyndet behovet for nye næringer som bidrar til å finansiere velferdssamfunnet.

Samtidig er det styrkene i norsk økonomi som gjør at vi skal lykkes med reisen fra særstilling til omstilling.

Regjeringen bidrar på flere måter.

Statsbudsjettet er godt tilpasset den økonomiske situasjonen vi står i. Det vil sikkert enhver statsminister hevde, men både IMF og OECD har bekreftet i ulike rapport at pengebruken treffer godt til dagens økonomiske situasjon.

Men vellykket omstilling er mer enn balanse i budsjettene. Det handler vel så mye om hvordan vi prioriterer innenfor statsbudsjettet.

Regjeringens prioriteringer har helt siden vi tiltrådte handlet om å bygge opp under styrkene i norsk økonomi.

  • Vi har styrket de næringsrettede forskningsprogrammene kraftig. I år bruker vi midler tilsvarende 0,93 pst av BNP på FoU – det høyeste noe år dette årtusen.
  • Vi er i gang med et lærerløft. Vi kommer til å videreutdanne mer enn 5.000 lærere i 2015 – en dobling fra 2013.
  • Samferdselsinvesteringene har økt med nær 30 pst reelt. For første gang på flere tiår går vedlikeholdsetterslepet ned.
  • Og skattetrykket er redusert.

Dette gir viktige bidrag til å understøtte store teknologibedrifter, verdensledende kunnskapsmiljøer og skape nye arbeidsplasser i både nye og eksisterende næringer.

På World Economic Forums Global Competivitness Index har vi også steget fra 15.plass i 2012-13 til 11.plass på rangeringen for 2014-15.

Likevel er vi langt i fra i mål, og vi følger spesielt utviklingen i arbeidsmarkedet tett.

Skal vi lykkes må næringsliv, arbeidstakere og myndigheter dra i samme retning. Dette har vi gode tradisjoner for i Norge. Jeg har stor tro på at vi kan klare det igjen.

Partene i arbeidslivet har vist samfunnsansvar og bidrar til å lette omstillingen. Moderate lønnsoppgjør bidrar til å dempe utslagene i produksjon og sysselsetting av lavere oljepris og endrede vekstutsikter. Det er viktig for å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten nede.

For regjeringen er det avgjørende å ha en god forståelse av hva som skjer i norsk økonomi og lytte til bedrifter, arbeidsgivere og arbeidstakere som skal finne ut av omstillingen og av mulighetene.

Dere representerer et bredt bilde av norsk arbeids- og næringsliv. Vi har invitert dere for å høre deres syn på hvilke muligheter den nye økonomiske situasjonen gir.

Vi gleder oss til å høre hvordan dere vil angripe den omstillingen vi nå står overfor.

Til toppen