Konseptvalgutredning om Østre linjes forbindelse mot Oslo er kvalitetssikret

- Follobanen er et stort prosjekt og vil halvere reisetiden mellom Ski og Oslo når den står ferdig i 2021. Når vi investerer svært store summer i Follobanen, er det viktig å se på hvordan flest mulig reisende skal kunne få nytte av prosjektet, blant annet de som bor langs Østre linje på Østfoldbanen. Dersom reisetiden fra indre Østfold til Oslo reduseres betydelig, vil dette kunne åpne nye bosteds- og jobbmuligheter for mange, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når Follobanen åpner, vil reisende mellom Ski og Oslo S få en besparelse i reisetid på om lag 10 minutter. Tog til og fra Østre linje vil kunne benytte Follobanen når denne står ferdig, da det vil være tilstrekkelig kapasitet på Ski stasjon til å håndtere den økte trafikken. Når en mer omfattende utbygging av Østfoldbanens Vestre linje er gjennomført, og antall tog som passerer over Ski stasjon øker ytterligere, har Jernbaneverket vurdert at eksisterende innføringen av Østre linje til Ski stasjon kan medføre kapasitetsutfordringer dersom disse togene skal benytte Follobanen.

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartement gjennomførte Jernbaneverket en konseptvalgutredning (KVU) for Østre linjes forbindelse mot Oslo etter Follobanens ferdigstilling. I alternativanalysen ble fem alternativer vurdert, og Jernbaneverket anbefalte at alternativet med planskilt kryssing sør for Ski burde utredes nærmere.

Jernbaneverkets anbefalte løsning får støtte av ekstern kvalitetssikrer
I kvalitetssikringsrapporten (KS1) som har vurdert KVUen, konkluderes det med at dersom det skal gjennomføres tiltak på Østre linje, er planskilt kryssing sør for Ski det alternativet som bør velges. Som det eneste av de utredede alternativene vurderer KS1-rapporten dette alternativet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utredningen anbefaler imidlertid at alternative løsninger på kapasitetsbristen på Ski stasjon med vendekapasitet nord for Ski stasjon vurderes.

- Jeg merker meg at kvalitetssikrer har kommet til samme konklusjon som Jernbaneverket dersom tiltak på Østre linje er nødvendig å gjennomføre. Rapporten gir videre flere råd for den videre beslutningsprosessen som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, sier samferdselsministeren.


Videre prosess
Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. Disse vil danne grunnlag for valg av konsept for videre planlegging for Østre linjes forbindelse mot Oslo.

 For flere opplysninger – se:

Til toppen