Konsesjon til bygging av Tokagjelet kraftverk i Kvam

Olje- og energidepartementet ga fredag Nordkraft Prosjekt AS konsesjon til bygging av Tokagjelet kraftverk i Steinsdalsvassdraget i Kvam. Utbyggingen vil berøre en elvestrekning på underkant av 3 km.

Tokagjelet er navnet på elvestrekningen mellom Longvotni på Kvamskogen og Steinsdalen. Vassdraget renner ut i Hardangerfjorden ved Norheimsund. Tokagjelet kraftverk vil ha en kapasitet på 70 gigawatttimer. Det tilsvarer det årlige normalforbruket til rundt 3500 husstander.

-         Ny årlig vannkraftproduksjon fra Tokagjelet kraftverk vil være et viktig bidrag i fornybarsatsingen vår. Over halvparten av produksjonen fra denne utbyggingen vil være kraft som produseres om vinteren. Det er spesielt verdifullt for forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Bidraget til den nasjonale satsingen på fornybar energi og hensynet til kraftforsyningssikkerheten er veiet opp mot forringelsen av naturmangfoldet som prosjektet medfører. Utbyggingen av Tokagjelet vil medføre negative virkninger for naturtypene bekkekløft og bergvegg. Revsgjelet litt lenger opp i vassdraget i Kvam har mange av de samme naturverdiene som Tokagjelet, men regnes for å ha større verdi. Departementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om avslag for Risbruelva kraftverk som ville berøre bekkekløften i Revsgjelet. Departementet har sett denne klagesaken i sammenheng med søknaden for Tokagjelet kraftverk, som er et vesentlig større prosjekt.

Slipp av minstevannføring vil være et viktig tiltak for både landskapet og fuktighetskrevende naturtyper og arter i vassdraget. Det må slippes nok vann for å utvikle det som kan oppfattes som fossesprøyt i fossen nedenfor Tokagjelet. Virkningen av tiltaket ventes å bli relativt liten for fossesprøytsonen, og ingen rødlistearter forventes å bli særlig berørt av dette.  Departementet har kommet til at en minstevannføring på 1,5 kubikkmeter per sekund i sommerperioden vil være tilstrekkelig.

Det går en 132 kV-kraftledning mellom Samnanger og Øystese som krysser over Tokagjelet. Det planlagte kraftverket skal tilknyttes nettet ved å koble den nye ledningen på denne eksisterende ledningen. Den planlagte 132 kV-ledningen vil gå i bratt og ulendt terreng, og vil ikke være synlig fra mange steder der folk oppholder seg.

Det planlegges ingen reguleringer eller overføringer i forbindelse med bygging av kraftverket. Kvam herad har stilt seg positiv til konsesjonssøknaden for Tokagjelet.

Nordkraft Prosjekt AS er et heleid datterselskap av Nordkraft AS, som eies av Narvik kommune, Troms Kraftforsyning og Energi AS og Hålogaland Kraft AS.

Til toppen