Konsesjon til Holmen Kraft

Holmen Kraft AS har i dag fått konsesjon til å bygge Holmen kraftverk i Jordalselva, og konsesjon til å bygge en kraftledning fra Holmen kraftverk til Kjønnagard transformatorstasjon. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende 3550 husstander.

- Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon. Samtidig vil redusert vannføring i Jordalselva få liten betydning for den totale landskapsopplevelsen i området, og tiltaket innebærer få inngrep i landskapsvernområdet. Dagens konsesjon medfører også at det bygges en rassikker vei opp til Jordalen. Dette er positivt for de fastboende og for landbruket i Jordalen. Det vil også bidra til å opprettholde kulturlandskapet og være positivt for forvaltningen av verdensarvområdet sier olje- og energiminister Tord Lien.

Holmen Kraftverk vil få en installert effekt på 22 megawatt (MW). Samlet årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 71 gigawattimer (GWh).

Hensynet til landskap, fisk og biologisk mangfold er ivaretatt, og det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av inngrepene. Minstevannføring, installasjon av omløpsventil og etablering av pumpeanlegg vil redusere konsekvensene for fisk på fiskeførende strekning og sikre at vassdragstilknyttet flora og fauna opprettholdes i og ved elva. 

Til toppen