Konsesjon til ny kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark. Dette er en fortsettelse av kraftledningen fra Ofoten til Balsfjord som er under bygging. Ledningen fra Balsfjord til Skaidi er omtrent 300 km lang, og det er gitt konsesjon til at Statnett kan bygge ledningsanlegget trinnvis. På denne måten kan utbyggingen i størst mulig grad tilpasses forbruksutviklingen.

- Forsyningssikkerheten i vår nordligste landsdel er ikke tilfredsstillende. Ledningen vi nå gir konsesjon til vil være avgjørende for å styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Dette infrastrukturprosjektet er blant de største i landsdelen noensinne, og legger til rette for vekst i industri, kraftproduksjon og annen næringsvirksomhet i regionen. Dette er en stor dag for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs vedtak om denne kraftledningen ble påklaget av offentlige instanser, en rekke reinbeitedistrikter og samiske interesser, naturvernorganisasjoner, grunneiere og andre lokale interesser.

- Det er et stort ønske hos befolkningen, politikere og næringsliv i Nord-Norge å få på plass denne kraftledningen.  Prosjektet innebærer inngrep i regionen, men åpner samtidig opp mange muligheter for lokalt næringsliv, spesielt i anleggsperioden. Samtidig har vi ivaretatt hensynet til de som blir berørt av ledningen på best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Statnett skal ha honnør for den innsats som er lagt ned - ikke minst lokalt fra Alta - for å legge alt til rette for å få denne kraftledningen på plass. Jeg er glad for at Statnett har uttrykt klar vilje til å gå i gang med utbyggingen av denne viktige kraftforbindelsen så raskt det overhodet lar seg gjøre, fortsetter Lien.

Departementet har foretatt en omfattende klagebehandling og gjennomført en rekke konsultasjoner som påkrevet. Departementet har av hensyn til naturmangfold og reindrift besluttet å endre traseen ved passering av Skibotndalen og Kåfjorddalen. Det er gitt konsesjon til en løsning med mindre arealbruk for transformatorstasjon i Skaidi. Strekningen fra Skaidi og videre til Hammerfest avgjøres først etter at konseptvalgutredningen for kraftforsyningen i Nord-Norge er behandlet.

Oversiktskart (pdf).

Konsesjonsvedtaket (pdf).

Til toppen