Konsesjon til Tverrelva kraftverk

Tverrelva Kraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Tverrelva kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 20 gigawattimer (GWh). Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 1000 husstander.

Utbyggingen av Tverrelva kraftverk vil gi tilgang til mer fornybar kraftproduksjon. Prosjektet gir også positive ringvirkninger lokalt og regionalt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I behandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbyggingen veid opp mot de negative virkningene. Det er lagt vekt på å hensynet til landskap, anadrom fisk og brukerinteresser, og det er fastsatt en rekke avbøtende tiltak for å redusere konsekvensene av inngrepene.

Departementet har samtidig avslått klagen på avslaget til Svangtjernåni kraftverk i Nes kommune, Buskerud. Departementet støtter NVEs vurdering og mener at NVEs avslag må opprettholdes. Det er store biologiske verdier i området. Blant annet blir arter som er kritisk og sterkt truet berørt av prosjektet.

Til toppen