Tillatelse til bygging av Leikanger kraftverk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet gir Sognekraft AS tillatelse til å bygge Leikanger kraftverk med tilhørende 132 kV kraftledning i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 182 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer årsforbruket til mellom 9.000 og 10.000 husstander.

Om lag fjerdeparten av kraften vil produseres om vinteren, når behovet for kraft er størst.

-Utbyggingen av Leikanger kraftverk vil gi tilgang på mer fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Regulerbar vannkraft gir mulighet til å styre kraftproduksjonen på en måte som gir bedre forsyningssikkerhet året rundt. Samtidig ønsker regjeringen utbygging av mer fornybar energi, derfor er prosjekter som dette viktig, sier olje-og energiminister Tord Lien (FrP).

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon med god reguleringsevne veid opp mot de negative virkningene. Ulempene knytter seg hovedsakelig til landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av slipp av minstevannføring hele året med økt vannslipp om sommeren. Det er satt begrensninger på utnyttelsen av magasinkapasiteten i Store Trastadalsvatn til kraftproduksjon for å sikre vannreserve til kommunal vannforsyning