Konsesjonskraftpris

Konsesjonskraftprisen for 2015 er fastsatt til 10,60 øre per kilowattime (kWh).

Konsesjonskraftprisen for 2015 er fastsatt til 10,60 øre per kilowattime (kWh). Dette er noe lavere enn prisen for 2014, som var 10,84 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2015.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Et stort antall distriktskommuner og fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 24,76 øre/kWh, som er over konsesjonskraftprisen i år på 10,84 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2015 ligger nå i gjennomsnitt på om lag 28,66 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 10,60 øre/kWh, vil ordningen gi kraftkommuner og flere fylkeskommuner vesentlige inntekter det kommende året. 

Til toppen