KOSTRA 2015 - Omdisponering av dyrka mark

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Omdisponeringen av dyrka mark ligger stabilt på et relativt lavt nivå, viser de foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) for 2015. 6264 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2015, mens tallene for 2014 var 5710 dekar. 675 dekar av disse er knyttet til utvidelse av kampflybasen i Ørland kommune, noe Stortinget har vedtatt etablert.

– Kampen om arealene fortsetter, men hvis vi ser bort fra kampflybasen mener jeg at tallene viser en positiv trend, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, og viser til at den årlige omdisponeringen er langt lavere enn under den rød-grønne regjeringen.

– Jeg har skrevet brev til alle kommuner og fylkeskommuner om den nye målsettingen som Stortinget har fastsatt på 4000 dekar pr år, og forventer at kommunene bidrar til å nå dette målet, sier Dale. Uten tallene fra Ørland, er de foreløpige tall for 2015 på 5589 dekar. 

Størst press rundt de store byene

Statistikken viser at det er kommunene på Østlandet, og rundt Stavanger, Bergen og Trondheim som omdisponerer mest jordbruksarealer til andre formål. Dette er områder med svært gode vilkår for å drive jordbruk. Befolkningsvekst og høy nærings- og utbyggingsaktivitet skaper et press som fører til at noen av de mest verdifulle jordressursene i landet omdisponeres til bolig, nærings og samferdselsformål. 

– Det er nødvendig å tenke klokere og vurdere alternativer når kommunene planlegger for den kommende veksten, sier landbruks- og matministeren, og fortetting, bygging i høyden og ny bruk av nedlagte industri- og næringsarealer er viktige i den sammenheng, sier Jon Georg Dale. 

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.