Krav om flere lærlinger ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller krav til universiteter og høyskoler om øke antall lærlinger i sektoren innen 2016.

Kunnskapsministeren stiller nå krav om lærlinger til sine egne.
– Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og i offentlig sektor. Staten har ikke gått i front når det gjelder læreplasser. Det har jeg villet gjøre noe med, og jeg krever nå at universitetene og høyskolene øker antall lærlinger med 50 prosent innen 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I fjorårets tildelingsbrev til universiteter og høyskoler ble det stilt krav om at institusjonene skal ha lærlinger. Etter dette økte antall lærlinger i høyskoler og universiteter med 15 prosent i løpet av 2014. 

–Statlige virksomheter må ta sin del av ansvaret og opprette flere læreplasser i egne virksomheter. Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber sammen for å nå målet i samfunnskontrakten om å øke antallet læreplasser i staten, sier kunnskapsministeren. 

I Samfunnskontrakten har utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet forpliktet seg til å jobbe for å nå målet om 20 prosent flere læreplasser i løpet av en fireårsperiode, med frist i 2015. 

Også andre underliggende virksomheter av kunnskapsdepartementet (som for eksempel Lånekassen) blir stilt krav til når det gjelder lærlinger. Her heter det blant annet at ”Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet.” 

Slik er ordlyden i årets tildelingsbrev til universiteter og høyskoler: 

 ”For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: http://www.lærlingløftet.no 

Universitetene og de statlige høyskolene har de seneste årene hatt en positiv utvikling i antallet lærlinger, i tråd med fastsatte krav. Departementet ser imidlertid fortsatt et betydelig potensial for å øke antall lærlinger i universitets- og høyskolesektoren. Departementet forventer derfor at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 prosent i forhold til resultatene i 2014 innen utgangen av 2016.” 

Opplysninger om utdanningsinstitusjonene og antall lærlinger finnes på denne adressen: http://bit.ly/1sCJXEt

Til toppen